Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. POMOC TECHNICZNA – 67 668 000 EUR

Cel szczegółowy 7 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu
Celem działań jest zapewnienie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej oraz zaplecza administracyjno-technicznego dla instytucji uczestniczących w systemie zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania i ewaluacji PO PC, co jest warunkiem koniecznym dla efektywnego, skutecznego, terminowego i prawidłowego realizowania zadań związanych z wdrażaniem PO PC oraz koordynacji CT2.

Cel szczegółowy 8 Informacja, promocja i doradztwo
Cel obejmuje działania dotyczące informacji i promocji skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz różnych grup społecznych, a także doradztwo dla beneficjentów w celu zapewnienia prawidłowości procesu przygotowania projektów.

powrót