Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

powrót