Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju. Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie realizacji różnych polityk publicznych – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń.

powrót