Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PŁATNOŚCI DLA OBSZARÓW Z OGRANICZENIAMI NATURALNYMI LUB INNYMI SZCZEGÓLNYMI OGRANICZENIAMI

Ogólny opis działania

Cel: Ułatwienie rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach. W efekcie wsparcie to będzie wpływało na utrzymanie żywotności obszarów wiejskich i na zachowanie różnorodności biologicznej.

Beneficjenci
Rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami.

Kwoty i wielkość wsparcia
Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.
Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW w gospodarstwie:
1) do 25 ha – 100% płatności;
2) 25,01 – 50 ha – 50% płatności;
3) 50,01 – 75 ha – 25 % płatności.
Ustalając powyższe progi degresywności uwzględniono analizy zjawiska degresywności kosztów dla polskich gospodarstw na podstawie danych FADN. Zaproponowane progi zapewniają przy tym minimalną kwotę.

powrót