Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym.

Cel: Wsparcie tworzenia i rozwoju grup producentów

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.

Beneficjenci

  • Grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.
  • Organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

Kwoty i wielkość wsparcia
Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

powrót