Projekty JST

Budowa przystani kajakowej na rzece Redze w Resku

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Opis projektu:
Inwestycja obejmowała budowę przystani kajakowych na działkach: 394/2, 393, 542, 543.

Przystań I o powierzchni 306m² wyposażono w pomost cumowniczy do cumowania kajaków wraz z umocnieniem brzegu po obu stronach pomostu, stołu zespolonego z miejscami do siedzenia, trzech ławek, dwóch koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzenie do komunikacji pieszej – chodnik prowadzący do ulicy Parkowej.

Przystań II o powierzchni 2523 m² wyposażona w pomost cumowniczy wraz z umocnieniem brzegu, dwa zadaszenia w formie namiotów, trzy zadaszenia w formie parasola, cztery ławki, cztery kosze na odpadki, dwa stoły zespolone z siedzeniami, dwa stojaki na kajaki, oświetlenie terenu, utwardzone miejsce dla dwóch sanitariatów typu Toy Toy oraz tablica informacyjna jako brama wjazdowa na teren przystani.

Wartość projektu 408 966,29 zł
Dofinansowanie 267 122,40 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót