Projekty JST

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo

Beneficjent: Gmina Wierzchowo

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Opis projektu:
Projekt „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” obejmował w I etapie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Wierzchowo i Żabinek oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo oraz w II etapie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Wierzchowo i Żabinek.

Projekt wpłynął na wyrównywanie szans rozwojowych Gminy Wierzchowo. Wyeliminowane zostały bariery stojące na przeszkodzie równego dostępu do podstawowych usług publicznych.

Realizacja projektu przełożyła sie na wzrost poziomu komfortu życia mieszkańców (nastąpiła poprawa jakości wody oraz stanu sanitarnego w gminie) oraz na wzrost konkurencyjności Gminy Wierzchowo względem innych regionów oraz jej ogólny rozwój.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynęła również na poprawę stanu środowiska naturalnego w rejonie realizacji projektu eliminując wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych co w efekcie przyczyni sie do jego poprawy, dzięki ochronie wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniami.

Wartość projektu 9 845 089,14 zł
Dofinansowanie 7 676 930,94 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót