Projekty JST

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Opis projektu:
Dzięki realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D” wybudowano system rozdzielczy, który obejmuje wydzielenie z kanalizacji ogólnospławnej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie nowych krótkich odcinków kanalizacji deszczowej, zmodernizowano 1 i wybudowano 5 pompowni. Istniejące wcześniej obiekty zostały poddane modernizacji – wymiana pomp, instalacji, wprowadzenie centralnego sterowania i monitoringu drogą radiową, całego systemu pompowni.

Realizacja projektu miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Resko.

Przyczyniła się do poprawy jakości środowiska, podniesienia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w tym również proekologicznych (rozwój turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i wypoczynkowej opartej o gospodarstwa agroturystyczne, istniejącą bazę noclegową oraz osiedla domków letniskowych).

Wartość projektu 12 596 577,00 zł
Dofinansowanie 9 312 062,93 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót