Projekty JST

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”

Beneficjent: Gmina Wałcz

Źródło finansowania: Koszty całkowite zadania to kwota 2.827.720,93 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75%, tj. 2 120 790,69 złotych. Brakujące środki zostały pokryte z budżetu gminy.

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

Zakres projektu obejmował m. in. wybudowanie zaplecza wystawowo-socjalnego składającego się z następujących elementów: budynek wystawowy, wiata wystawowa, wiata rekreacyjna, budynek socjalno-sanitarny, wiata garażowo-gospodarcza oraz przebudowa instalacji elektrycznej w najlepiej zachowanym bunkrze, wykonanie stałych podpór dla ekspozycji terenowej militariów, wykonanie systemu monitorowania pomieszczeń ( osiadań ) „wiszącego” bunkra, oznakowania elementów terenowych za pomocą tablic informacyjnych.

Dzięki realizacji niniejszego projektu wzmocnione zostaną walory kulturalno-historyczne Gminy Miejskiej Wałcz oraz pokazana zostanie utracona istota fortyfikacji i ich historia Niewątpliwie wzrośnie udział społeczeństwa w kulturze oraz turystyce. Przyczynią się do tego zapewne nowe oferty programowe i organizowane imprezy i wydarzenia kulturalne.

Wartość projektu 2 877 720,93 zł
Dofinansowanie 2 120 790,69 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót