Projekty JST

Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu planuje się zakup sprzętu specjalistycznego:

  • lekki samochód do ratownictwa technicznego;
  • średni samochód ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 do ochrony lasów i likwidacji miejscowych zagrożeń;
  • średni samochód ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 z wyposażeniem do ratownictwa przeciwpowodziowego i wodnego;
  • samochód pożarniczy z drabiną przeznaczony do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych;
  • zaprojektowano rozbudowę polegającą na dobudowie dwóch garaży do południowo- wschodniej ściany istniejących garaży;

Dodatkowo, projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w postaci:

  • wykonanie utwardzonego terenu między projektowanymi garażami a południowo wschodnią granicą działki;
  • wykonanie nowego wjazdu na teren działki, przesuniętego w stosunku do istniejącego, o szerokość projektowanych garaży;
  • wykonanie utwardzonych podjazdów do garaży;
  • przebudowa ogrodzenia.

Wartość projektu 3 225 160,37 zł
Dofinansowanie 2 541 425,69 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót