Projekty JST

Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Opis projektu:
Projekt zakładał przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowę małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dodatkowo wybudowano węzeł cieplny z wykorzystaniem źródeł odnawialnych – pompy ciepła w układzie powietrze-woda.

Przebudowa i remont budynku po byłej hydroforowi na świetlicą wiejską w miejscowości Łagiewniki przyczyniłyby się do utworzenia w niej funkcji kulturotwórczej, wychowawczej, dydaktycznej oraz opiekuńczej w odniesieniu do młodszych dzieci. Placówka taka jest idealnym miejscem do zorganizowania imprez kulturalnych oraz prowadzenia zajęć uwzględniających zainteresowania lokalnej młodzieży. Należy zatem wspierać inicjatywy mieszkańców, wręcz je kreować, zmierzając do efektywnego rozwoju wsi.

Wartość projektu 514 801,25 zł
Dofinansowanie 386 100,00 zł

powrót