Projekty JST

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach!

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Opis projektu:
W ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach, w tym budowę nowego reaktora biologicznego i wymianę przestarzałych elementów. W wyniku realizacji projektu w znacznym stopniu zwiększy się przepustowość oczyszczalni oraz zapewniony zostanie odpowiedni – wymagany przepisami unijnymi – poziom oczyszczania ścieków.
W ramach inwestycji planuje się również budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, zapewniając prawie 100% poziomu skanalizowania miasta Międzyzdroje. Łącznie planuje się budowę odcinków sieci o długości ok. 7,56 km, do której podłączonych zostanie 64 gospodarstw domowych i ok. 1 450 miejsc noclegowych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest jedną z kluczowych inwestycji Gminy Międzyzdroje, ponieważ w niedalekiej przyszłości obecna oczyszczalnia nie będzie miała technicznych możliwości oczyścić wszystkich dopływających do niej ścieków, co wynika ze stale zwiększającej się liczby turystów w mieście oraz realizowanych i planowanych inwestycji w nowe obiekty hotelowe.

Wartość projektu 62 920 159,73 zł

Dofinansowanie 32 655 165,10 zł

powrót