Projekty MSP

„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki Ekologia Fair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”

Beneficjent: Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk S.C.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Opis projektu :
Projekt polegał na przygotowaniu i realizacji inwestycji mającej na celu rozszerzenie katalogu usług świadczonych przez Spółkę Ekologia Fair Play w dziedzinie gospodarki odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. W wyniku realizacji projektu utworzone zostały: punkt neutralizacji odpadów płynnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, punkt unieszkodliwiania opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w celu poddania ich procesom odzysku bądź recyklingu, zakupiona została instalacja do przetwarzania odpadów sztucznych. Wykonano również roboty budowlane związane z modernizacją budynku hali magazynowej w której inwestor prowadzi działalność.

Całkowita wartość inwestycji: 1 437 104,70 zł
Wysokość dofinansowania: 806 958,38 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót