Referencje

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki40 931 187,0015 446 031,51
2Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach40 882 027,2420 817 384,33
3 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych7 573 123,323 476 063,60
4Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach62 920 159,7332 655 165,10
5Gmina Miasto Stargard, woj. zachodniopomorskie GM Stargard RPO 2.6„Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego4 198 812,133 568 990,24
6Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje rzgw 5.7„Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem860 130,00730 594,42
7Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Resko rpo 4.1„Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe3 233 981,332 748 884,11
8Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego3 190 075,302 711 564,00
9Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego5 176 066,684 399 656,67
10Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, woj. zachodniopomorskie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł3 219 411,841 225 194,66
11Gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcin”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł4 349 998,321 620 643,03
12Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł1 151 198,03828 862,58
13Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”Program Współpracy Interreg V A, oś priorytetowa IV – Współpraca Transgraniczna.5 200 000,004 180 000,00
14Gmina Banie, woj. zachodniopomorskie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa Oczyszczalni ścieków w Baniach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków13 778 871,298 891 075,22
15Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich5 293 680,103 999 232,76
16Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich5 705 882,353 999 999,89
17Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.62 920 159,7332 655 165,10
18Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 2.5„Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej2 248 707,331 911 401,23
19 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 8.9„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego4 456 990,003 788 441,49
20 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 9.9„ Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego1 671 021,421 402 373,67
21Powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskie„ Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego5 277 278,823 240 679,75
22Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Wałcz KS„Metalowa dźwignie regionu – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-202012 875 272,2011 232 520,43
23Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego6 049 809,605 142 338,16
24Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje komenda „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu546 448,33464 481,07
25Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej1 219 216,381 032 463,65
26Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Rozbudowa drogi gminnej nr 252025Z w m. Resko, ul. Stodólna”Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20193 290 031,601 645 015,80
27Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie Gmina Choszczno RPO 9.2

“Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna5 324 349,324 436 874,70
28Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. 26 Kwietnia

“Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu9 779 373,008 312 467,05
29Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. Ku Słońcu

“Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu8 699 094,006 418 778,40
16Mars Most Brdowski sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)39 068 550,0032 299 617,50
17Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.28 693 217,0310 839 146,61
18Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.35 756 815,8614 468 159,14
19Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko28 925 613,2417 526 651,80
20Gmina Golczewo, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków7 420 567,334 715 071,53
21Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków9 845 089,147 676 930,94
22Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe2 047 883,491 317 020,10
23Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.2.1 Rozwój o odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej2 877 720,932 120 790,69
24Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.5 359 786,253 261 200,00
25Gmina Goleniów, woj. zachodniopomorskie„Otwarte bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym5 545 185,312 600 559,01
26Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej328 000,08197 972,00
27Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej640 531,70390 568,00
28Gmina Resko, Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie„Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 654 133,37985 240,00
29Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią2 688 840,082 000 000,00
30Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom3 130 660,372 541 425,69
31Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko”Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion1 061 100,001 061 100,00
32Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej1 631 062,60982 973,00
33Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje – etap I”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”3 007 819,91989 673,06
34Wspólnota Mieszkaniowa „Zabytek” w Lipianach woj. zachodniopomorskie„Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych1 000 000,00500 000,00
35Wspólnota Mieszkaniowa „Wenecja” w Lipianach woj. zachodniopomorskie„Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych241 019,00120 509,50
36Wspólnota Mieszkaniowa „Ratusz” w Lipianach, woj. zachodniopomorskie„Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6, 18 i 19, Jedności Narodowej 44 i 46, Mickiewicza 15, Szkolna 15”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych755 138,79344 419,43
37Gmina Gryfice, woj. zachodniopomorskie„Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach”Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych1 112 535,00945 654,75
38Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi752 697,86462 724,00
39Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Iglice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi391 575,05230 447,00
40Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku „Stanica” przy jeziorze Dobrzyca”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi296 151,20175 310,00
41Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Zagospodarowanie centrum miasta Resko poprzez budowę i modernizację oświetlenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi295 803,98150 287,00
42Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo oraz modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi861 467,39500 000,00
43Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Swochowo”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi296 362,45181 076,00
44Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)1 172 560,30979 842,00
45Gmina Międzyzdroje ,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”2 670 600,001 335 300,00
46Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa drogi łącznik ul. Południowa-Budowlanych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych-Wojska Polskiego w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa4 390 148,66914 608,33
47Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe2 662 199,001 951 997,25
48Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„ Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa3 286 419,241 777 103,25
49Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki40 931 187,0015 446 031,51
50Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica-Siwkowice-Taczały, Gardzin-Gazdno, Resko-Policko-Łabuń Wielki, Ługowina-Święciechowo, oraz Komorowo-Luboradz-Słowikowo-Policko-Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.6 467 832,573 976 126,00
51Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko –obszar C i D”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków12 596 577,009 312 062,93
52Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Przebudowa ulicy Kolejowej C.K. Norwida i Stromej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia grodowego”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”8 450 100,003 000 000,00
53Gmina Miasto Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne1 202 237.35512 028,03
54Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Przebudowa placu na cele rekreacyjne w miejscowości Chabowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”842 621,75500 000,00
55Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Odnowa i rozwój wsi”650 185,09399 703,00
56Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Laskach wraz z wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”587 023,05360 874,00
57Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”709 872,74436 397,00
58Centrum Kultury w Resku, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”479 233,76294 610,00
59Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa7 375 360,001 500 000,00
60Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa ulic: Kolejowej (na odcinku ul. Południowa-Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej cegielni) w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa3 410 444,311 152 382,59
61Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki6 909 780.243 422 198,68
62Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki7 451 112.433 696 886.21
63Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”7 347 300,002 600 000,00
64Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Platforma cyfrowa e-W@łcz”Dofinansowanie projektów informatycznych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji1 168 000,00865 500,00
65Miasto i Gmina Wolin, woj. zachodniopomorskie„Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wolinie”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 26, w wysokości 100 000 zł.1 279 565,80 100 000, 00
66Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa hali sportowej w Resku”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu5 741 745,101 500 000, 00
67Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie„I etap modernizacji boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaczu”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2006272 565,47100 000, 00
68Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu5 671 946,981 500 000, 00
69Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Poźrzadło Wielkie”Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.325 695, 00213 570, 00
70Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybowo”.”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnia”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 248 442, 00 2) 369 613, 001) 162 912, 00 2) 130 504, 00
71Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową w Ługowinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Gardzinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Dorowie”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 400 616, 00 2) 286 072, 00 3) 456 730, 001) 262 777,00 2) 178 240,00 3) 299 572,00
72Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Społeczna.606 798, 55455 097,00
73Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o, wentylacją mechaniczną w szkole podstawowej w Kunowie gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 4.3- publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich.698 603, 20130.000,00
74Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie„Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Reptowie i Kobylance gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 3 – rozwój obszarów wiejskich.2 660 000, 001 330 000,00
75Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin”.Sektorowy Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego.323 722, 00227 756,00
76Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa przystani kajakowej na rzece Redze oraz modernizacja biblioteki publicznej w Resku”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.521 273,00 417 018,00
77Miasto i Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.1 Obszary Wiejskie.706 736, 38577 011,97
78Miasto i Gmina Słubice, Miasto i Gmina Cybinka, Miasto i Gmina Rzepin, Miasto i Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Górzyca, woj. Lubuskie
pdf_iconReferencje
„Wrota Słubickie – wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim”.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.1 771 290, 001 328 467,50
78Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji.14 030 000, 0010 522 500,00
powrót