Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE – 421 MLN EURO

Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych

Typy inwestycji:

 • Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące:
 • – zakupu środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw;
  – zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw

  Typy wnioskodawców:

  • publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja
  • publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja
  • Alokacja na działanie: 32 800 000 EUR

    Poziom dofinansowania

    • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
    • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
     • Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

      Typy inwestycji:

      • 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:
      • a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.
       b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

      • 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw:
      • Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
       a) laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
       b) centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

      • 1.2 C Usługi dla przedsiębiorstw:
      • a) profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu m.in. parki technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz inne organizacje wspierające procesy innowacji w przedsiębiorstwach.
       b) działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). Wsparcie MSP poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP).

      • 1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB. Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem.
      • Typy wnioskodawców:

       • W zakresie projektów typu 1.2.A.:
       • a. przedsiębiorcy;
        b. IOB, w tym organizacje pozarządowe;
        c. przedsiębiorcy typu spin off;
        d. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

       • W zakresie projektów typu 1.2.B.:
       • a. przedsiębiorcy;
        b. przedsiębiorcy typu spin off;
        c. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

       • W zakresie projektów typu 1.2.C.:
       • a. MŚP;
        b. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
        c. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje;
        d. IOB, w tym organizacje pozarządowe w zakresie instrumentu typu bon na innowacje.

        Alokacja na działanie: 130 703 787 EUR

         Poziom dofinansowania

         • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
         • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
         • Działalne 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

          Typy inwestycji:

          • 1.3.A. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.
           W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu.
          • 1.3.B. Wsparcie infrastrukturyprzeznaczonej dla przedsiębiorców.
           W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu).
          • 1.3.C. Doradztwo dla MSP
          • Typy wnioskodawców:

           • W zakresie projektów typu 1.3.A:
           • a. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
            b. jednostki organizacyjne jst;
            c. specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
            d. instytucje otoczenia biznesu (IOB).

           • W zakresie projektów typu 1.3.B:
           • a. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
            b. jednostki organizacyjne jst;
            c. specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
            d. instytucje otoczenia biznesu (IOB);
            e. uczelnie/szkoły wyższe;
            f. lokalne grupy działania (LGD).

           • W zakresie projektów typu 1.3.C:
           • a. instytucje otoczenia biznesu (IOB);
            b. lokalne grupy działania (LGD);
            c. MŚP.

            Alokacja na działanie: 62 650 419 EUR

             Poziom dofinansowania

             • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
             • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
              • Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

               Typy inwestycji:

               • 1.4.A. Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP
               • 1.4.B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych
               • 1.4.C. Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne
               • 1.4.D. Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu
               • Typy wnioskodawców:

                • W zakresie projektów typu 1.4.A.:
                • – MŚP
                 – LGD

                • W zakresie projektów typu 1.4.B.:
                • – MŚP
                 – LGD

                • W zakresie projektów typu 1.4.C.:
                • – MŚP
                 – LGD
                 – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                 – IOB

                • W zakresie projektów typu 1.4.D.:
                • – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                 – jednostki organizacyjne jst
                 – IOB

                 Alokacja na działanie: 19 156 670 EUR

                  Poziom dofinansowania

                  • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
                  • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
                   • Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

                    Typy inwestycji:

                    • 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, np.:
                    • a. wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
                     b. dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

                    • 1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających m.in. z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).
                    • 1.5.C. Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
                    • Typy wnioskodawców:

                     • W zakresie projektów typu 1.5.A. i 1.5 B:
                     • a. MŚP
                      b. zgrupowania i partnerstwa MŚP;

                     • W zakresie projektów typu 1.5.C.:
                     • a. podmiot/-y wdrażający instrument finansowy.

                      Alokacja na działanie: 170 235 842 EUR

                       Poziom dofinansowania

                       • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
                       • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
  powrót