Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 10 – EDUKACJA – 131 MLN EURO

Priorytet inwestycyjny: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej
Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również uruchamianie nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Ważnym elementem wsparcia będą dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, w szczególności zajęcia rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość oraz podbudzające ciekawość świata. Ponadto szkoły zostaną wsparte w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie/ doposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

Priorytet inwestycyjny: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego
Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych, w szczególności wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, umiejętności pracy zespołowej i kreatywności, a także postaw przedsiębiorczych oraz rozwój doradztwa zawodowego dla młodzieży.

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie/doposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

Priorytet inwestycyjny: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz indywidualnych osób dorosłych chcących zdobyć nowe, zmienić lub podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje z zakresu kompetencji kluczowych lub potwierdzenia efektów uczenia się, prowadzące do uzyskania, uzupełniania lub podwyższenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych kończące się powszechnie uznawanymi certyfikatami. Osoby dorosłe uzyskają lepszy dostęp zarówno do edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz będą mogły w sposób formalny potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w drodze nieformalnej lub pozaformalnej.
Wsparcie dla osób dorosłych w zakresie kształcenie i uczenie się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego lub ich kadry ukierunkowane będzie na podniesienie jakości, rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej dla dorosłych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie/doposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

Co do zasady udzielane wsparcie realizowane będzie w oparciu o mechanizm popytowy, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb odbiorców dopuszcza się również możliwość wsparcia w modelu innym niż popytowy.

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
W ramach wsparcia będą realizowane działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki.

Realizowane będą działania dostosowujące ofertę szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy w tym z uwzględnieniem smart specialisation oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

Tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/ doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie/doposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

powrót