Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – 66 MLN EURO

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Typy inwestycji:

 • 2.1. A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C), tj. projekty m.in.:
 • a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury.
  b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS.
  c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego.
  d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia.
  e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

 • 2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).
 • 2.1 C. Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych
 • a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
  b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
  c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego12 i/lub inne, istniejące e-usługi.

  Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej
  • instytucje kultury, ich związki i porozumienia
  • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD)
  • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia
  • jednostki naukowe
  • jednostki badawczo-rozwojowe
  • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne
  • jednostki organizacyjne Służby Więziennej
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym
  • porozumienia ww. podmiotów
  • Alokacja na działanie: 66 386 308 EUR

    Poziom dofinansowania

    • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
    • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
  powrót