Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 4 – ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 MLN EURO

Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

Typy inwestycji:

 • 4.1.A Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:
  a. infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych,
  b. infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania,
  c. infrastruktury do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 • 4.1.B Projekty dotyczące likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”
 • 4.1.C Projekty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • LGD
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • MŚP
  • organizacje badawcze i konsorcja naukowe
  • Alokacja na działanie: 36 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania

    • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%
    • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
     • Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

      Typy inwestycji:

      • 4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM, w tym:
       a. sieci kanalizacji sanitarnej,
       b. oczyszczalnie ścieków,
       c. inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
       d. inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

      • Jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową – do 15% wydatków kwalifikowalnych –inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody, w tym:
      • a. sieci wodociągowe,
       b. stacje uzdatniania wody,
       c. zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej,
       d. urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

       Typy wnioskodawców:

       • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       • jednostki organizacyjne jst
       • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
       • Alokacja na działanie: 61 630 665 EUR

         Poziom dofinansowania

         • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%
         • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
          • Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe

           Typy inwestycji:

           • 4.3.A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem
           • 4.3.B Instytucje kultury, w tym:
           • a. przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
            b. doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
            c. oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

            Typy wnioskodawców:

            • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
            • jednostki organizacyjne jst
            • administracja rządowa
            • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
            • organizacje pozarządowe
            • LGD
            • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych
            • instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego lub inną jednostką samorządu terytorialnego
            • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia
            • szkoły artystyczne
            • Alokacja na działanie: 30 000 000 EUR

              Poziom dofinansowania

              • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%
              • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
               • Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

                Typy inwestycji:

                • 4.4.A. Projekty dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)
                • 4.4.B. Projekty przyczyniające się do czynnej ochrony przyrody i zachowania trwałości ekosystemów realizowane na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), w tym dotyczące niezbędnego dla ochrony przyrody wyposażenia
                • 4.4.C. Projekty dotyczące tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej przede wszystkim w oparciu o gatunki rodzime, np. banki genowe, parki, ogrody botaniczne
                • 4.4.D. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)
                • 4.4.E. Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo”
                • 4.4.F. Projekty dotyczące przebudowy/ rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej
                • 4.4.G. Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na poziomie krajowym)
                • Typy wnioskodawców:

                 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                 • jednostki organizacyjne jst
                 • administracja rządowa
                 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                 • LGD
                 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych
                 • organizacje pozarządowe turystyczne
                 • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia
                 • jednostki naukowe
                 • Alokacja na działanie: 26 400 000 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%
                   • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
                    • Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

                     Typy inwestycji:

                     • 4.5.A Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji25
                     • 4.5.B Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych (mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym) – będące częścią zintegrowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z wymogami prawa UE (w tym tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej), działania związane z zapobieganiem suszom
                     • 4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych
                     • 4.5.D Projekty dotyczące wsparcia jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), m.in.:
                      a. zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii
                     • 4.5.E Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
                     • Typy wnioskodawców:

                      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                      • jednostki podległe jst, w tym jednostki organizacyjne jst
                      • administracja rządowa
                      • organizacje pozarządowe
                      • Alokacja na działanie: 26 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%
                        • W przypadku podmiotów objętych pomocą publiczną: 45 % (mikro i małe firmy), 35% (średnie firmy)
  powrót