Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6 – INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 158 MLN EURO

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Typy inwestycji:

  Wsparcie ukierunkowane na:

 • 6.1.A Budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług m.in:
 • – ośrodków wsparcia,
  – rodzinnych domów pomocy,
  – placówek wsparcia dziennego
  – placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społe-cznym, np.: Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ). Co do zasady nie ma możliwości tworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

 • 6.1.B Zmianę sposobu użytkowania, budowę, remont, przebudowę budynków:
 • – domów pomocy społecznej;
  – placówek prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówek zape-wniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 • 6.1.C Budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, wyposażenie, modernizację oraz adaptację infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np.: żłobki, kluby malucha)
 • 6.1.D Remont, przebudowę, i wyposażenie infrastruktury zdegrado-wanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków. Wsparcie ma być powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • 6.1.E Remont, przebudowę i wyposażenie infrastruktury zdegrado-wanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków. Wsparcie ma być powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • domy pomocy społecznej
  • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy
  • ośrodki wsparcia
  • placówki wsparcia dziennego
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ niepełno-sprawnych
  • podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia
  • Alokacja na działanie: 33 006 900 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

     Typy inwestycji:

      Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper (strategiczny dokument krajowy dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020) wspierane będą między innymi projekty polegające na:

     • 6.2.A. przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (co do zasady ww. działania nie mogą polegać na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów prawa, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.)
     • 6.2.B. wyposażeniu w sprzęt medyczny
     • Typy wnioskodawców:

       O wsparcie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty (publiczne i prywatne) wykonujące działalność leczniczą- zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

      • w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej) , udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach i prowadzących działalność leczniczą w ramach oddziałów stacjonarnej opieki geriatrycznej)
      • w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej), udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym w szczególności: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach i prowadzących działalność leczniczą w ramach oddziałów stacjonarnej opieki geriatrycznej)
      • Alokacja na działanie: 56 608 280 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

         Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

         Typy inwestycji:

          Wsparcie ukierunkowane na:

         • 6.3.A Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych;
          Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie
         • 6.3.B Remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).
          Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie
         • 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji
         • Typy wnioskodawców:

          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
          • jednostki organizacyjne jst
          • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej
          • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
          • towarzystwa budownictwa społecznego
          • organizacje pozarządowe
          • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowychinstytucje kultury
          • LGD
          • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
          • podmioty lecznicze
          • Alokacja na działanie: 73 411 652 EUR

            Poziom dofinansowania: do 85%.

  powrót