Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 7 – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 65 MLN EURO

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Typy inwestycji:

  Wsparcie ukierunkowane na:

 • 7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę30, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • 7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • 7.1.C Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę31, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek
 • 7.1.D Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
 • 7.1.E Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe
  • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • Alokacja na działanie: 36 452 230 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

     Typy inwestycji:

      Wsparcie ukierunkowane na:

     • 7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę32 lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych
     • 7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
     • 7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych
     • 7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.
     • 7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu
     • Typy wnioskodawców:

      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne jst
      • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe
      • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
      • Alokacja na działanie: 24 500 000 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

  powrót