Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY– 263 MLN EURO

Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Typy inwestycji:

  Wsparcie ukierunkowane na:

 • 8.1.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • 8.1.B. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
 • 8.1.C instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 • 8.1.D instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • 8.1.E instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
 • Typy wnioskodawców:

  • Powiatowe urzędy pracy
  • Alokacja na działanie: 86 313 071 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

     Typy inwestycji:

     • 8.2.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
     • 8.2.C. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
     • 8.2.D. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
     • 8.2.E. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
     • 8.2.F. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES
     • Typy wnioskodawców:

      • fundacje
      • organizacje pracodawców
      • osoby prowadzące działalność gospodarczą
      • przedsiębiorcy
      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne jst
      • samorządy gospodarcze i zawodowe
      • stowarzyszenia i organizacje społeczne
      • szkoły lub placówki oświatowe
      • uczelnie wyższe
      • wspólnoty samorządowe
      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne jst
      • Alokacja na działanie: 21 578 268 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

         Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

         Typy inwestycji:

         • 8.3.A. Bezzwrotne dotacje obejmujące:
         • – doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
          – przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
          – wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe

          – przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
          Preferowane będą projekty:
          – generujące nowe miejsca pracy;
          – koncentrujące się na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia;
          – koncentrujące się na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej

          Typy wnioskodawców:

          • fundacje
          • organizacje pracodawców
          • osoby prowadzące działalność gospodarczą
          • przedsiębiorcy
          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
          • jednostki organizacyjne jst
          • samorządy gospodarcze i zawodowe
          • stowarzyszenia i organizacje społeczne
          • szkoły lub placówki oświatowe
          • uczelnie wyższe
          • wspólnoty samorządowe
          • podmiot wdrażający instrument finansowy
          • Alokacja na działanie: 55 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania: do 85%.

             Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

             Typy inwestycji:

             • 8.4.A. Aktywizacja zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki
             • Typy wnioskodawców:

              • fundacje
              • organizacje pracodawców
              • osoby prowadzące działalność gospodarczą
              • przedsiębiorcy
              • jednostki samorządu terytorialnego
              • jednostki organizacyjne jst
              • stowarzyszenia
              • wspólnoty mieszkaniowe
              • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje
              • spółdzielnie
              • związki zawodowe
              • placówki systemu oświaty
              • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne
              • Alokacja na działanie: 39 143 944 EUR

                Poziom dofinansowania: do 85%.

                 Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

                 Typy inwestycji:

                 • 8.5.A. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym w szczególności:
                 • – doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne;
                  – szkolenia, staże, praktyki zawodowe;
                  – wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie preferencyjnych pożyczek, dotacji i instrumentów mieszanych.

                  Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

                  Typy wnioskodawców:

                  • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością;
                  • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego
                  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                  • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne
                  • spółdzielnie
                  • uczelnie
                  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
                  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
                  • fundacje
                  • stowarzyszenia
                  • związki zawodowe
                  • organizacje pracodawców
                  • samorząd gospodarczy i zawodowy
                  • wspólnoty mieszkaniowe
                  • szkoły
                  • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty
                  • Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR

                    Poziom dofinansowania: do 85%.

                     Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

                     Typy inwestycji:

                     • 8.6.A. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w tym w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych. Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji
                     • Typy wnioskodawców:

                      • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością
                      • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego
                      • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                      • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne
                      • spółdzielnie
                      • uczelnie
                      • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
                      • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
                      • fundacje
                      • stowarzyszenia
                      • związki zawodowe
                      • organizacje pracodawców
                      • samorząd gospodarczy i zawodowy
                      • wspólnoty mieszkaniowe
                      • szkoły
                      • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty
                      • Alokacja na działanie: 16 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania: do 85%.

                         Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

                         Typy inwestycji:

                         • 8.7.A. Wdrożenie programów profilaktycznych w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
                         • 8.7.B. Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe)
                         • 8.7.C. Programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
                         • Programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

                          Typy wnioskodawców:

                          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                          • jednostki organizacyjne jst
                          • przedsiębiorcy
                          • osoby prowadzące działalność gospodarczą
                          • organizacje pozarządowe
                          • podmioty ekonomii społecznej
                          • podmioty lecznicze
                          • Alokacja na działanie: 28 287 888 EUR

                            Poziom dofinansowania: do 85%.

  powrót