Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 356 MLN EURO

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Typy inwestycji:

 • 3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak.:
 • a) energia wiatru (poniżej 5 MWe),
  b) energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
  c) biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
  d) biogaz (poniżej 1 MWe),
  e) energia spadku wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
  f) energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

 • 3.1.B. Przedsięwzięcia dotyczące budowy, modernizacji instalacji do produkcji biopaliw (jedynie II i III generacji).
 • 3.1.C. Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i NN – poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej
  • przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej
  • organizacje pozarządowe
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • grupy producentów rolnych
  • jednostki naukowe
  • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia
  • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • podmiot wdrażający instrument finansowy
  • Lokalne Grupy Działania
  • Alokacja na działanie: 55 608 280 EUR

    Poziom dofinansowania

    • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
    • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
     • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

      Typy inwestycji:

      • 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)
      • 3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE
      • 3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)
      • Typy wnioskodawców:

       • MŚP
       • grupy producentów rolnych
       • podmiot wdrażający instrument finansowy
       • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST (ten typ beneficjenta może ulec zmianie, ze względu na trwające prace nad linią demarkacyjną i możliwe jej modyfikacje
       • Alokacja na działanie: 32 405 520 EUR

         Poziom dofinansowania

         • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
         • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
          • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

           Typy inwestycji:

           • projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej(typ 3.3.A) i mieszkalnych wielorodzinnych (typ 3.3.B) opartych o system zarządzania energią
           • projekty demonstracyjne (typ 3.3 C) – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budowa oraz modernizacja)
           • Typy wnioskodawców:

            • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
            • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST
            • jednostki organizacyjne JST
            • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
            • towarzystwa budownictwa społecznego
            • organizacje pozarządowe
            • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
            • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
            • podmiot wdrażający instrument finansowy
            • Alokacja na działanie: 151 572 922 EUR

              Poziom dofinansowania

              • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
              • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
               • Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

                Typy inwestycji:

                • Typ A Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych
                • Typ B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych
                • Typy wnioskodawców:

                 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                 • jednostki organizacyjne jst
                 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej
                 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
                  organizacje pozarządowe
                 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                 • Alokacja na działanie: 137 760 326 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
                   • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
                    • Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

                     Typy inwestycji:

                     • 3.5.A. Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej poniżej 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami
                     • 3.5.B. Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych
                     • Typy wnioskodawców:

                      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                      • jednostki organizacyjne jst
                      • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej
                      • przedsiębiorstwa energetyczne
                      • podmiot realizujący instrument finansowy
                      • organizacje pozarządowe
                      • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
                      • towarzystwa budownictwa społecznego
                      • jednostki naukowe
                      • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia
                      • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół
                      • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                      • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                      • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja
                      • przedsiębiorstwa
                      • Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
                        • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia
  powrót