Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1 BADANIA I INNOWACJE

DZIAŁANIE 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa

Typy projektów

  Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. Możliwość współfinansowania infrastruktury B+R musi być powiązana z mechanizmem skutecznej komercjalizacji.
  Dodatkowo dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. Zakresem wsparcia nie będą objęte konkretne badania celowe.

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki naukowe
  • Dopuszcza się możliwość współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami, innymi jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
  • Alokacja na działanie: 10 041 676 EUR

   Poziom dofinansowania

   • 50%
   • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

    • Minimalna wartość projektu: 400 000,00 PLN
    • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
     • OPIS DZIAŁANIA 1.2 Badania celowe

      Typy projektów

       Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych10, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz11.
       Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
       Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego.

       Typy wnioskodawcy

       • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
       • Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
        W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

        Alokacja na działanie: 39 732 176 EUR

        Poziom dofinansowania

         Badania przemysłowe:

        • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80 %
        • Średnie przedsiębiorstwa: 75 %
        • Duże przedsiębiorstwa: 65 %
        • Eksperymentalne prace rozwojowe:

         • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60%
         • Średnie przedsiębiorstwa: 50%
         • Duże przedsiębiorstwa: 40 %
         • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

          • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000,00 PLN
          • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN
          • Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN
          • Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN
           • OPIS DZIAŁANIA 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

            Typy projektów

             Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności:
             – zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

             Typy wnioskodawcy

             • Przedsiębiorstwa
             • Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
              W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

              Alokacja na działanie: 37 732 177 EUR

              Poziom dofinansowania

              • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
              • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
              • Duże przedsiębiorstwa: 50%
              • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

               • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN
               • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
               • Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 PLN
               • Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN
                • OPIS DZIAŁANIA 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

                 Typy projektów

                  Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.
                  W szczególności wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
                  1. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
                  2. Budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
                  3. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych (przez naukowców we współpracy z uczelnią);
                  4. Doradztwo w zakresie zawierania umów np. : licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług badawczych, o współ-pracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

                  Typy wnioskodawcy

                   Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
                   Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
                   Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
                   1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
                   2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
                   3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
                   4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

                   Alokacja na działanie: 6 910 726 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%
                   • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                   • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                    • Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN
                    • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
                     • OPIS DZIAŁANIA 1.5 Bon na patent

                      Typy projektów

                       Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

                       Typy wnioskodawcy

                       • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                       • Alokacja na działanie: 6 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • Maksymalny poziom dofinansowania : 80%
                        • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                         • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN
                         • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN
  powrót