Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN.

OPIS DZIAŁANIA 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Typy projektów

  Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym:
  a) analiza potrzeb rozwojowych,
  b) szkolenia,
  c) doradztwo.

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
   • Alokacja na działanie: 20 885 538 EUR

     Poziom dofinansowania 85%

      OPIS DZIAŁANIA 10.2 Programy typu outplacement

      Typy projektów

       Programy typu outplacement obejmujące:
       a) doradztwo zawodowe,
       b) poradnictwo psychologiczne,
       c) pośrednictwo pracy,
       d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
       e) staże i/lub praktyki zawodowe,
       f) subsydiowane zatrudnienie,
       g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny,
       h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
       – szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
       – przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnych lub instrumentów finansowych,
       – wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

       Typy wnioskodawcy

        W przypadku instrumentów finansowych:
        1. podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

        W pozostałych formach wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
        2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy
        3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
        4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

         Poziom dofinansowania Do 85%

         • Limity i ograniczenia w realizacji projektów
         • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.
         • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
          • OPIS DZIAŁANIA 10.3 Programy polityki zdrowotnej

           Typy projektów

            1. Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:
            a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa101, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
            b) programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, do-tyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa.

            2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:
            a) regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
            b) programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe) .

            Typy wnioskodawcy

            • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
            • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w za-kresie działań profilaktycznych.
            • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
            • Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą105 lub ich podmioty tworzące.
            • Pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia społecznego.
             • Alokacja na działanie: 18 647 802 EUR

               Poziom dofinansowania 85%

  powrót