Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE.

OPIS DZIAŁANIA 11.1 Aktywne włączenie

Typy projektów

  1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:
  a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działania-mi rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej,
  b) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  c) kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej,
  d) programy wychodzenia z bezdomności,
  e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotni-cze Hufce Pracy,
  f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności;

  2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

  Typy wnioskodawcy

   Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2:

  • Instytucje pomocy i integracji społecznej.
  • Instytucje rynku pracy.
  • Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  • Podmioty reintegracyjne.
  • Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej.
  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej.
  • PFRON.
  • Ochotnicze Hufce Pracy.
  • Centra aktywności lokalnej.
  • Podmioty ekonomii społecznej.
  • Typ projektu nr 1 lit. c:

  • Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego we współpracy z powiatowymi urzędami pracy.
   • Alokacja na działanie: 112 135 449 EUR

     Poziom dofinansowania 85%

      OPIS DZIAŁANIA 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

      Typy projektów

       1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.

       2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

       3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.:
       a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
       b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

       4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego.

       5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

       6. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym:
       a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne,
       b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno – doradczych, zapewnianie dostępności do bez-płatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),
       c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),
       d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,
       e) rozwój placówek wsparcia dziennego.

       7. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym:
       a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,
       b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
       c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez planowana restrukturyzację tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach.

       8. Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełno-sprawnych, osób niesamodzielnych.

       9. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym:
       a) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania,
       b) tworzenie punktów doradczych/ konsultacyjnych zapewniających wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym centra zdrowia psychicznego, zespoły leczenia środowiskowego oraz usług interwencji kryzysowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na obszarach deficytowych.

       10. Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i re-habilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

       11. Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu.

       W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również szkolenia i przekwalifikowania osób świadczących usługi w ramach realizowanych projektów (np. opiekunów, wolontariuszy, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).

       Typy wnioskodawcy

       • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
       • Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa.
       • Centra Aktywności Lokalnej.
       • Organizacje pozarządowe.
       • Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą113 lub ich podmioty tworzące.
       • Podmioty ekonomii społecznej.
        • Alokacja na działanie: 49 727 472 EUR

          Poziom dofinansowania 85%

           OPIS DZIAŁANIA 11.3 Ekonomia społeczna

           Typy projektów

            1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:
            a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności),
            b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych pod-miotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych) .

            2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w tym:
            a) subsydiowane zatrudnienie,
            b) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
            c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty re-integracyjne czy placówki opiekuńczo – wychowawcze,
            d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

            3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym:
            a) usługi animacji lokalnej,
            b) usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji,
            c) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu.

            4. Działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych.

            5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie

            Typy wnioskodawcy

             Typy projektów nr 1-3:

            • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
            • Organizacje pozarządowe.
            • Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej).
            • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
            • Typ projektu nr 4:

            • Instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy.
            • Typ projektu nr 5:

            • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
             • Alokacja na działanie: 18 647 801 EUR

               Poziom dofinansowania

               • Typy projektów nr 1-4: 95%
               • Typ projektu nr 5: 85%
  powrót