Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE.

OPIS DZIAŁANIA 12.1 Edukacja przedszkolna

Typy projektów

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wie-ku 3 – 4 lata.
  2. rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

  Typy wnioskodawcy

   1. Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące
   lub
   2. Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

   Alokacja na działanie: 12 848 336 EUR

    Poziom dofinansowania 85%

     OPIS DZIAŁANIA 12.2 Kształcenie ogólne

     Typy projektów

      1. Projekty w zakresie
      a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
      b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
      c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
      d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT;
      2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych.

      Typy wnioskodawcy

       Typ projektu nr 1:
       1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego – szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe,
       2. organy prowadzące podmiotów wymienionych w pkt 1
       lub
       3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.;

       Typ projektu nr 2:
       Instytucja Zarządzająca RPO WL.

        Alokacja na działanie: 29 979 450 EUR

         Poziom dofinansowania 85%

          OPIS DZIAŁANIA 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

          Typy projektów

           1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji.
           2. Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

           Typy wnioskodawcy

            1. Wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych.
            2. Podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych.

             Alokacja na działanie: 6 278 093 EUR

              Poziom dofinansowania 85%

               OPIS DZIAŁANIA 12.4 Kształcenie zawodowe

               Typy projektów

                1. Projekty w zakresie:
                a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży za-równo dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
                b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
                c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
                d) dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
                e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
                f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych136,
                g) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;

                2. organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych:
                a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
                b) kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiają-ce uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

                3. możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.

                Typy wnioskodawcy

                 Typ projektu nr 1 lit. a-f:
                 1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:
                 a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe,
                 b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
                 c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub prze-kwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;
                 oraz
                 2. ich organy prowadzące
                 lub
                 3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

                 Typ projektu nr 1 lit. g:
                 Instytucja Zarządzająca RPO WL.

                 Typ projektu nr 2-3:
                 1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
                 a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
                 b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
                 c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
                 d) instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
                 e) podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
                 oraz
                 2. ich organy prowadzące lub
                 3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

                  Alokacja na działanie: 74 629 216 EUR

                   Poziom dofinansowania 85%

  powrót