Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA.

OPIS DZIAŁANIA 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typy projektów

  Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzie-lania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

  Typy wnioskodawcy

   Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
   – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   – jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej,
   – fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia,
   – kościoły i związki wyznaniowe,
   – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.2)) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
   – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

   Alokacja na działanie: 61 257 020 EUR

    Poziom dofinansowania 85%

     OPIS DZIAŁANIA 13.2 Infrastruktura usług społecznych

     Typy projektów

      1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa141, przebudowa,, adaptacja, remont, modernizacja, wyposażenie infrastruktury usług społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym), w tym :
      a) ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych instytucji akty-wizujących osoby niepełnosprawne, dziennych i rodzinnych do-mów pomocy dla osób starszych,
      b) placówek środowiskowych i dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży,
      c) pieczy zastępczej,
      d) ośrodków wsparcia w tym specjalistycznych ośrodków wsparcia,
      e) placówek środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, środowiskowych domów samopomocy,
      f) ośrodków interwencji kryzysowej,
      g) podmiotów reintegracyjnych,
      h) placówek DPS i DPR w celu przejścia od form instytucjonalnych do deinstytucjonalizacji142 świadczenia usług,
      i) placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – warunkowo jedynie w przypadku objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest możliwe świadczenie usług w innej formie niż instytucjonalna ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki.

      2. Modernizacja, adaptacja (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakup wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania.

      3. Remont, przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół przysposabiających do pracy.

      4. Remont, przebudowa, adaptacja (w uzasadnionych przypadkach także za-kup lokali mieszkalnych) i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego.

      5. Remont przebudowa, adaptacja i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego.

      6. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja i wyposażenie infrastruktury usług opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych m.in. w celu zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach.

      Typy wnioskodawcy

      • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
      • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
      • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
      • Organizacje pozarządowe,
      • Organy prowadzące szkół przysposabiających do pracy:
      • – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       – Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
       – Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
       -Organizacje pozarządowe,

      • Organy prowadzące żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe:
      • – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       – Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów pub-licznych posiadające osobowość prawną,
       – Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
       – Organizacje pozarządowe.

        Alokacja na działanie: 29 793 182 EUR

         Poziom dofinansowania 85%

          OPIS DZIAŁANIA 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

          Typy projektów

           1. Przebudowa, remont lub modernizacja149 zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

           2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

           3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

           4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

           5. Zakup wyposażenia – wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

           6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

           7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

           8. Tworzenie stref bezpieczeństwa150 i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przy-stosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wy-łącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

           9. Rozwój miejskich terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

           10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.

           Typy wnioskodawcy

           • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
           • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
           • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
           • przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
           • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
           • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
           • Organizacje pozarządowe
           • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej
           • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)
           • Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014
            • Alokacja na działanie: 57 471 796 EUR

              Poziom dofinansowania

              • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
              • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
              • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
               • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
               • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kultury: 2 mln euro
                • OPIS DZIAŁANIA 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

                 Typy projektów

                  1. Przebudowa, remont lub modernizacja155 zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                  2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

                  3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich z wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                  4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

                  5. Zakup wyposażenia – wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

                  6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno- kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                  7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                  8. Tworzenie stref bezpieczeństwa156 i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie ja-ko element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

                  9. Rozwój terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szersze-go projektu.

                  10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.

                  Typy wnioskodawcy

                  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
                  • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
                  • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
                  • Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
                  • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
                  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
                  • Organizacje pozarządowe,
                  • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej,
                  • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego).
                   • Alokacja na działanie: 41 230 484 EUR

                     Poziom dofinansowania

                     • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                     • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                     • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                      • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów: brak ograniczeń kwotowych
                      • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kultury: 2 mln euro
                       • OPIS DZIAŁANIA 13.5 Infrastruktura przedszkolna

                        Typy projektów

                         Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej (celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji przed-szkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata) na obszarach deficytowych w tym m.in. poprzez:
                         – budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym (m.in. place zabaw),
                         – zakup niezbędnego wyposażenia161 gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

                         Typy wnioskodawcy

                          Organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego:

                         • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                         • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
                         • Organizacje pozarządowe;
                         • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne;
                         • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
                         • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).
                          • Alokacja na działanie: 5 291 202 EUR

                            Poziom dofinansowania

                            • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                            • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
                            • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                            • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN.
                             • OPIS DZIAŁANIA 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

                              Typy projektów

                               – Prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury, w szczególności rozbudowa lub przebudowa (w uzasadnionych przypadkach także budowa) pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego jak również pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy,
                               – zakup wyposażenia pracowni i warsztatów.

                               Typy wnioskodawcy

                                Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:

                               • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                               • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
                               • Organizacje pozarządowe;
                               • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych;
                               • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
                               • Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w za-kresie nieobjętym interwencją PO WER;
                               • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).
                                • Alokacja na działanie: 15 873 604 EUR

                                  Poziom dofinansowania

                                  • Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%
                                  • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                                  • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                                   • OPIS DZIAŁANIA 13.7 Infrastruktura szkolna

                                    Typy projektów

                                     – modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),
                                     – zakup niezbędnego wyposażenia164 gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

                                     Typy wnioskodawcy

                                      Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:

                                     • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                                     • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
                                     • Organizacje pozarządowe;
                                     • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych;
                                     • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
                                     • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).
                                      • Alokacja na działanie: 5 291 202 EUR

                                        Poziom dofinansowania

                                        • Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%
                                        • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                                        • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                                         • OPIS DZIAŁANIA 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

                                          Typy projektów

                                           1. Przebudowa, remont lub modernizacja165 zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przy-wrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                                           2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nada-nie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

                                           3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia nie-zbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych np.: społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                                           4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np.: społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

                                           5. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (m.in. wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu go-spodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                                           6. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                                           7. Tworzenie stref bezpieczeństwa166 i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

                                           8. Rozwój miejskich terenów zielonych -wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

                                           Typy wnioskodawcy

                                            Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                                             Alokacja na działanie: 16 720 000 EUR

                                              Poziom dofinansowania

                                              • Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%
                                              • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                                              • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                                              • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kul-tury: 2 mln euro.
  powrót