Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWE LUBELSKIE

OPIS DZIAŁANIA 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Typy projektów

  1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.
  Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwięk-szeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodano-wych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszech-nienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.

 • uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,
 • informatyzacja procedur wewnętrznych,
 • zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.
 • 2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych
  Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury. W tym m.in.

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,
 • zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,
 • apewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0
 • Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. musza być realizowane w ramach jednego projektu.

  3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publiczne-go.
  Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu:

 • digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej:
 • – budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów,
  – prowadzenie prac digitalizacyjnych,
  – tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz
  – tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniających możliwość ponownego wy-korzystania w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.

 • tworzenia, modernizacji, integracji baz danych i geodezyjnych zasobów cyfrowych tworzących infrastrukturę informacji przestrzennej, ich udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.
 • Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • Szkoły wyższe
  • Jednostki naukowe
  • Organizacje pozarządowe
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
  • Administracja rządowa zespolona i niezespolona
  • Alokacja na działanie: 71 394 674 EUR

    Poziom dofinansowania

   • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
   • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
   • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
    • OPIS DZIAŁANIA 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

     Typy projektów

      1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.
      Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji LOF w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.
      W tym m. in.:

     • uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,
     • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
     • zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,
     • informatyzacja procedur wewnętrznych,
     • zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.
     • 2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych
      Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury.
      W tym m.in.:

     • budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,
     • zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,
     • zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z WCAG 2.016,
     • stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców, w tym SMS-owego, mailowego itp.,
     • stworzenie systemu elektronicznych tablic informacyjnych na terenie LOF,
     • tworzenie portali turystycznych promujących walory turystyczne LOF.
     • Projektydotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. muszą być realizowane w ramach jednego projektu.

      3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego.

      Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu:

     • digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej:
     • – budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów,
      – prowadzenie prac digitalizacyjnych,
      – tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz
      – tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniających możliwość ponownego wykorzystania w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych,

     • tworzenia, modernizacji, integracji baz danych i geodezyjnych zasobów cyfrowych tworzących infrastrukturę informacji przestrzennej, ich udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.
     • 4. Projekty dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w LOF.
      Wsparcie będzie dotyczyć projektów z zakresu:

     • implementacji systemów geodezyjno-kartograficznychinformacji przestrzennej (GIS) do tworzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem,
     • utworzenia systemu monitoringu środowiska.
     • Typy wnioskodawcy

       Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia GminLOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

       Alokacja na działanie: 861 000 EUR

        Poziom dofinansowania

        • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
        • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
        • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
  powrót