Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW.

OPIS DZIAŁANIA 3.1 Tereny inwestycyjne

Typy projektów

  Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych17 m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania18 (tereny typu „greenfiled”19 oraz „brown-field”20) obejmujące w szczególności:
  1. Prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.
  2. Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

 • Budowa / modernizacja21 sieci zaopatrzenia w wodę,
 • Budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 • Budowa / modernizacja sieci gazowej,
 • Budowa / modernizacja sieci energetycznej,
 • Budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
 • Budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej.
 • 3. Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego22 terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu.
  4. Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.
  5. Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Alokacja na działanie: 49 484 594 EUR

    Poziom dofinansowania 85%

     OPIS DZIAŁANIA 3.2 Instrumenty kapitałowe

     Typy projektów

      Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporzą-dzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w szczególności w MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych.

      Typy wnioskodawcy

       Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw spełniające kryteria wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-go, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, np.

      • inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej,
      • centra transferu technologii i innowacji,
      • akceleratory technologii,
      • parki naukowo-technologiczne
      • Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

       Alokacja na działanie: 11 500 000 EUR

        Poziom dofinansowania

        • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
        • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
        • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

         • Minimalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN
         • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
          • OPIS DZIAŁANIA 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

           Typy projektów

            Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.
            Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.

            Typy wnioskodawcy

             Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych

            • Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).
            • Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.
            • UWAGA: W terminologii funkcjonującej w Polsce pojęcia spin-off i spin-out używane są zamiennie (w zależności od publikacji/autora).
             W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

             Alokacja na działanie: 5 000 000 EUR

              Poziom dofinansowania

              • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
              • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
              • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

               • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
               • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 000 000,00 PLN
               • Minimalna kwota wsparcia: 60 000,00 PLN
               • Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN
                • OPIS DZIAŁANIA 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

                 Typy projektów

                  Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące rodzaje inwestycji:

                 • Profesjonalizację usług doradczych instytucji otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty podniesienia jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych.
                 • Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. drugim poziomie.
                 • Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
                 • Typy wnioskodawcy

                   Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
                   Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
                   Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
                   1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
                   2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
                   3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
                   4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

                   Alokacja na działanie: 13 500 000 EUR

                    Poziom dofinansowania 70%

                     Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                     • Minimalna wartość projektu wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN
                     • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 000 000 PLN
                      • OPIS DZIAŁANIA 3.5 Bon na doradztwo

                       Typy projektów

                        Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
                        Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

                       • prawa własności intelektualnej
                       • zarządzania wzornictwem przemysłowym
                       • prawa zamówień publicznych
                       • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
                       • procesów przekształceniowych spółek
                       • jakość.
                       • Podmioty uprawnione do świadczenia usług doradczych oraz szczegółowy zakres doradztwa specjalistycznego możliwego do dofinansowania zostaną określone w regulaminie konkursu.

                        Typy wnioskodawcy

                         Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

                         Alokacja na działanie: 6 072 608 EUR

                          Poziom dofinansowania 50%

                           Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                          • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN
                          • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN
                           • OPIS DZIAŁANIA 3.6 Marketing gospodarczy

                            Typy projektów

                             W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
                             1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.
                             2. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania

                             Typy wnioskodawcy

                             • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                             • samorząd województwa lubelskiego.
                             • Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. IOB musi pro-wadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.
                             • Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
                              1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
                              2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
                              3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
                              4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

                              Alokacja na działanie: 20 000 000 EUR

                               Poziom dofinansowania

                               • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80 %
                               • Instytucje otoczenia biznesu: 80 %
                               • Samorząd województwa lubelskiego: 85 %
                                • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN
                                 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN
                                  • OPIS DZIAŁANIA 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

                                   Typy projektów

                                    W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
                                    1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
                                    2. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie pro-duktów/usług uprzednio nieoferowanych;
                                    3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
                                    4. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opar-tych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
                                    5. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
                                    6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

                                    W ramach Działania przewiduje się również możliwość zastosowania instrumentów finansowych mających zapewnić finansowanie zewnętrzne związane z rozwojem prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.

                                    Typy wnioskodawcy

                                    • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                                    • Podmioty wdrażające instrument finansowy
                                    • Alokacja na działanie: 186 082 249 EUR

                                      Poziom dofinansowania

                                      • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (zgodnie z mapą po-mocy regionalnej).
                                      • Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).
                                      • Podmiot wdrażający instrument finansowy: 85 %.
                                       • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                        • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
                                        • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
                                        • Minimalna kwota wsparcia: 30 000,00 PLN
                                        • Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN
                                         • OPIS DZIAŁANIA 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskie-go Obszaru Funkcjonalnego

                                          Typy projektów

                                           Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania (tereny typu „greenfield” oraz „brownfield”) obejmujące w szczególności:
                                           1. Prace studyjno-koncepcyjne –wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.
                                           2. Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

                                          • Budowa / modernizacja28 sieci zaopatrzenia w wodę,
                                          • Budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
                                          • Budowa / modernizacja sieci gazowej,
                                          • Budowa / modernizacja sieci energetycznej,
                                          • Budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
                                          • Budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej.
                                          • 3. Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego

                                           Typy wnioskodawcy

                                            Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                                            Poziom dofinansowania 85%

  powrót