Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

OPIS DZIAŁANIA 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Typy projektów

  1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody,
  3. Budowa i modernizacji dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
  4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
  5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
  6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

   Alokacja na działanie: 100 000 000 EUR

   Poziom dofinansowania

   • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
   • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej

    OPIS DZIAŁANIA 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

    Typy projektów

     Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
     2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,
     3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
     4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
     5. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).
     Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:
     – energia wodna (do 5 MWe),
     – energia wiatru (do 5 MWe),
     – energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),
     – energia geotermalna (do 2 MWth),
     – energia biogazu (do 1 MWe),
     – energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

     Typy wnioskodawcy

     • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
     • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

      W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

      Alokacja na działanie: 50 866 891 EUR

       Poziom dofinansowania

       • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
       • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
       • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
  powrót