Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

OPIS DZIAŁANIA 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Typy projektów

  1. Głęboka termomodernizacja35 obiektów w przedsiębiorstwach,
  2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
  4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po-zwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
  5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
  6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

  Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

  Typy wnioskodawcy

  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Podmioty wdrażające instrument finansowy,
  • Alokacja na działanie: 45 787 659 EUR

    Poziom dofinansowania

    • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
    • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
    • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
    • Duże Przedsiębiorstwa 50%
     • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

      • Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych
      • Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro
       • OPIS DZIAŁANIA 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

        Typy projektów

         1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół).
         2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią.
         3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

         Typy wnioskodawcy

         • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
         • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
         • Jednostki naukowe
         • Szkoły wyższe
         • Organizacje pozarządowe
         • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
         • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
         • Podmioty wdrażające instrument finansowy,
         • Alokacja na działanie: 97 970 663 EUR

           Poziom dofinansowania

           • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
           • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
           • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
            • OPIS DZIAŁANIA 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

             Typy projektów

              1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
              2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),45 włącznie z systemami zarządzania energią.
              3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

              Typy wnioskodawcy

              • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
              • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
              • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
              • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki
              • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF)
              • Towarzystwa Budownictwa Społecznego
              • Alokacja na działanie: 25 444 737 EUR

                Poziom dofinansowania

                • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
                 • OPIS DZIAŁANIA 5.4 Transport niskoemisyjny

                  Typy projektów

                   W ramach działania będą realizowane następujące typy projektów wynikające z planów zrównoważonej mobilności miejskiej, planów gospodarki niskoemisyjnej:
                   1. Roboty budowlane i modernizacja sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach:
                   a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                   b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                   c) modernizacja istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, w tym m.in.:

                  • roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolej-busów) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki)
                  • roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo – gospodarczej otwartej na inne podmioty)
                  • roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych
                  • wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego
                  • budowa kanalizacji teletechnicznej
                  • Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego49. Zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu roweru miejskiego, jako elementu uzupełniającego miejski system transportowy.

                   2. Roboty budowlane i modernizacja dworców intermodalnych, przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów i zagospodarowaniem terenu.
                   Budowa lub montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru miejskiego.
                   3. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.:

                  • systemy centralnego sterowania sygnalizacją,
                  • systemy sygnalizacji akustycznej,
                  • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),
                  • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
                  • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,
                  • system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego,
                  • system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy online,
                  • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze,
                  • 4. system obsługi roweru miejskiego Projekty z obszaru transportu miejskiego

                  • projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami podmiejskimi i miejskimi obszarami funkcjonalnymi.
                  • zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy tj. taki który będzie spełniać standardy techniczne i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie)
                  • zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych ministra właściwego d.s. rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.
                  • Typy wnioskodawcy
                   Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 30 tys. oraz obszary powiązane z nimi funkcjonalnie i działające na ich obszarze:

                  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
                  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadają-ce osobowość prawną,
                  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
                  • podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamówień publicznych w zakresie projektów dotyczących rozwoju zbiorowego transportu miejskiego.
                  • Alokacja na działanie: 12 216 678 EUR

                    Poziom dofinansowania: 85%

                     OPIS DZIAŁANIA 5.5 Promocja niskoemisyjności

                     Typy projektów

                      1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej.
                      2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego 3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 1 i 2.
                      4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
                      5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego

                      Typy wnioskodawcy

                       W ramach projektów wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej dla po-szczególnych typów obszarów, do głównych grup beneficjentów należą:

                      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                      • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                      • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                      • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
                      • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)
                      • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
                      • Alokacja na działanie: 13 770 238 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                        • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                        • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
                         • OPIS DZIAŁANIA 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

                          Typy projektów

                           W ramach działania będą realizowane następujące typy projektów wynikające z planów zrównoważonej mobilności miejskiej, planów gospodarki niskoemisyj-nej:
                           1. Roboty budowlane i modernizacja55 sieci trolejbusowych oraz autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach:
                           a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                           b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                           c) modernizacja istniejącej lub utworzenie nowej sieci systemu / linii transportu zbiorowego, w tym m.in.:

                          • roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, ciągi piesze oraz wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolejbusów oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki),
                          • roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo – gospodarczej otwartej na inne podmioty),
                          • roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych – wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego,
                          • budowa, montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych,
                          • budowa kanalizacji teletechnicznej,
                          • zakup środków transportu zbiorowego,
                          • zakup rowerów,
                          • zakup pojazdów elektrycznych typu melex, rowerów elektrycznych i sku-terów elektrycznych.
                          • Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego56. Zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu roweru miejskiego/gminnego, jako elementu uzupełniające-go system transportowy.

                           2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja: dworców intermodalnych, przystanków, stacji, poczekalni i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemów parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”) oraz dla rowerów („Bike&Ride) wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasaże-rów (w tym m. in. niezbędna budowa/przebudowa dróg, ścieżek rowerowych/dróg dla rowerów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych)” oraz zagospodarowaniem terenu. Budowa lub montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru miejskiego/gminnego.

                           3. Budowa, modernizacja centrów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu zbiorowego wraz z infrastruktura towarzyszącą.

                           4. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.:

                          • systemy centralnego sterowania sygnalizacją,
                          • systemy sygnalizacji akustycznej,
                          • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),
                          • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
                          • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,
                          • system biletu elektronicznego (np. zakup, wymiana kart biletu elektronicznego),
                          • doposażenie pojazdów w urządzenia niezbędne do systemu informacji pasażerskiej,
                          • system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego,
                          • system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line,
                          • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze.
                          • 5. Projekty z obszaru transportu miejskiego

                          • projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami podmiejskimi,
                          • zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy tj. taki który będzie spełniać standardy techniczne i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie)
                          • zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych ministra właściwego d.s. rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.
                          • 6. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego

                           7. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.

                           Typy wnioskodawcy

                            Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                            Alokacja na działanie: 63 749 393 EUR

                             Poziom dofinansowania

                             • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                             • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                             • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
  powrót