Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW.

OPIS DZIAŁANIA 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

Typy projektów

  Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla OSP, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, łodzi, sprzętu zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośników kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym z wyłączeniem samochodów ratownictwa medycznego.

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
   • Alokacja na działanie: 4 427 784 EUR

     Poziom dofinansowania 85%

      OPIS DZIAŁANIA 6.2 Mała retencja

      Typy projektów

       1. Projekty w zakresie małej retencji57, wpisujące się w kompleksową realizację zadań dotyczących danej zlewni, z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej58 i Dyrektywy Sie-dliskowej59, zgodnych z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego(studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego), w tym m.in.:

      • roboty budowlane, modernizacja60 i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (m.in.: wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu powyższych wymogów,
      • renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenówkompensacyjnych
      • roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych w ramach systemów małej retencji,
      • 2. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.:

      • tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej,
      • rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.
      • Typy wnioskodawcy

       • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
       • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
       • Alokacja na działanie: 39 850 053 EUR

         Poziom dofinansowania 85%

          OPIS DZIAŁANIA 6.3 Gospodarka odpadami

          Typy projektów

           Kompleksowe projekty, obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:
           1. Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (w tym papieru, metalu, plastiku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych).
           2. Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostownie dla odpadów organicznych).
           3. Instalacje do odzysku energii z biogazu składowiskowego lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów.
           4. Likwidacja nielegalnych wysypisk składowisk odpadów oraz rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów
           5. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy istniejących składowiskach . Kampanie informacyjne, dotyczące segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców dzikich składowisk i nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie kompleksowych projektów infrastrukturalnych).

           Typy wnioskodawcy

           • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
           • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
           • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
           • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
           • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
           • Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014
            • Alokacja na działanie: 34 365 345 EUR

              Poziom dofinansowania 85%

               Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową.

                OPIS DZIAŁANIA 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

                Typy projektów

                 1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji.

                 2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków,

                 3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii:

                • jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub,
                • gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub,
                • kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości,
                • 4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych,

                 5. Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

                 Typy wnioskodawcy

                 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posia-dają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
                 • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
                 • Spółki wodne
                 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
                 • Alokacja na działanie: 75 972 429 EUR

                   Poziom dofinansowania 85%

                    Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową.

  powrót