Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO.

OPIS DZIAŁANIA 7.1 Dziedzictwo kulturowe

Typy projektów

  1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne.
  2. Ochrona zabytków ruchomych jako element projektu.
  3. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.
  4. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.
  5. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.
  6. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wy-mienionych w pkt 1 i 3.
  7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 3.

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • Parki narodowe i krajobrazowe
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • Organizacje pozarządowe
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
  • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki
  • W przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ.
  • Alokacja na działanie: 39 527 977 EUR

    Poziom dofinansowania

    • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
    • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
    • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

    • Minimalna wartość projektu o zasięgu regionalnym: 4 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
    • Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: poniżej 4 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
    • Maksymalna wartość projektu w ramach działania: 5 mln euro kosztów całkowitych
     • OPIS DZIAŁANIA 7.2 Dziedzictwo naturalne

      Typy projektów

       1. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków,
       2. Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach (w tym parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka,
       3. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.
       4. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności64 parków botanicznych, arboretów, ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i innych form prezentacji przy-rody także na terenach miejskich i wiejskich,
       5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów,
       6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.

       Typy wnioskodawcy

       • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
       • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
       • Parki narodowe i krajobrazowe,
       • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
       • Organizacje pozarządowe,
       • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
       • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
       • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
       • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki.
        • Alokacja na działanie: 10 740 231 EUR

          Poziom dofinansowania

          • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
          • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
          • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

           • Minimalna wartość projektu o zasięgu regionalnym 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
           • Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
           • Maksymalna wartość projektu: 5 mln euro kosztów całkowitych
            • OPIS DZIAŁANIA 7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej

             Typy projektów

              1. Zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków i siedlisk przyrodniczych66, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie sieci NATURA 2000,
              2. Odbudowa zdegradowanych siedlisk, przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
              3. Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach kompleksowych projektów o zasięgu regionalnym na obszarach parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 będących częścią parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody)i ogrodów botanicznych,
              4. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przyrodniczej (w tym m.in. opracowanie planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą potrzeb oraz analizą opcji), opracowanie planów ochrony,
              5. Projekty związane z ochrona bioróżnorodności w miastach i na obszarach wiejskich (parki, ogrody niebędące zabytkami).
              6. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji różnorodności biologicznej w ramach edukacji ekologicznej jako element projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej.
              7. Wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną jak element powyższego typu projektu.
              8. Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych

              Typy wnioskodawcy

              • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
              • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
              • Parki narodowe i krajobrazowe
              • Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi
              • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
              • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
              • Jednostki naukowe
              • Szkoły wyższe
              • Organizacje pozarządowe
              • Instytucje oświatowe
              • Ośrodki edukacji ekologicznej
              • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
               • Alokacja na działanie: 4 975 567 EUR

                 Poziom dofinansowania

                 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                 • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                  • OPIS DZIAŁANIA 7.4 Turystyka przyrodnicza

                   Typy projektów

                    1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym m.in: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń).
                    2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę.
                    3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu.
                    4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
                    5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów.
                    6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.
                    7. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej.

                    W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej.

                    Typy wnioskodawcy

                    • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                    • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                    • Parki narodowe i krajobrazowe
                    • Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi
                    • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
                    • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                    • Jednostki naukowe
                    • Szkoły wyższe
                    • Organizacje pozarządowe
                    • Instytucje oświatowe
                    • Ośrodki edukacji ekologicznej
                    • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
                     • Alokacja na działanie: 7 463 351 EUR

                       Poziom dofinansowania 85%

                        OPIS DZIAŁANIA 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

                        Typy projektów

                         1. Ochrona i regeneracja obszarów NATURA 2000.
                         2. Ochrona siedlisk i gatunków w parkach krajobrazowych i jego otulinach.
                         3. Projekty związane z ochroną bioróżnorodności w miastach i na obszarach wiejskich(parki, ogrody niebędące zabytkami).
                         4. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji różnorodności biologicznej w ramach edukacji ekologicznej jako element projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej.
                         5. Wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną jak element powyższego typu projektu.
                         6. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przyrodniczej ( w tym m.in. Opracowywanie planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą potrzeb oraz analizą opcji), opracowywanie planów ochrony.
                         7. Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach kompleksowych projektów na obszarach parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000będą-cych częścią parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody), ogrodów botanicznych, stref ochronnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
                         8. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowana
                         presja turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń
                         9. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu.
                         10. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) -jako element realizacji powyższych typów projektów.
                         11. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m. in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów
                         12. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej.

                         W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej.

                         Typy wnioskodawcy

                          Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                           Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR

                            Poziom dofinansowania 85%

  powrót