Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8 MOBILNOŚĆ REGIONALNA I EKOLOGICZNY TRANSPORT.

OPIS DZIAŁANIA 8.1 Regionalny układ transportowy

Typy projektów

  Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich (w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polegająca głównie na przebudowie dróg istniejących, prowadząca do wzrostu ich nośności, poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.
  Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z ww. typem projektów, w zakresie:

 • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciw olśnieniowe, bariery ochronne, nawierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów,
 • ochrony środowiska: ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych,
 • turystyki: ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych
 • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: kanalizacja teletechniczna.
 • Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
   • Alokacja na działanie: 191 772 142 EUR

     Poziom dofinansowania 85%

      OPIS DZIAŁANIA 8.2 Lokalny układ transportowy

      Typy projektów

       W ramach działania finansowane będą następujące typy projektów:
       1. Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych (z wyłączeniem dróg wewnętrznych), prowadząca do wzrostu ich nośności, w szczególności poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.
       2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z pkt 1, w zakresie:

      • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciw olśnieniowe, bariery ochronne, na-wierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów,
      • ochrony środowiska: ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych,
      • turystyki: ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych
      • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: kanalizacja teletechniczna.
      • Typy wnioskodawcy

       • Jednostki samorządu terytorialnego
       • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem samorządu województwa)
        • Alokacja na działanie: 29 842 143 EUR

          Poziom dofinansowania 85%

           OPIS DZIAŁANIA 8.3 Transport kolejowy

           Typy projektów

            1. Modernizacja, rewitalizacja69 oraz rehabilitacja70 sieci kolejowej stanowiącej połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T zarówno na potrzeby transportu towarowego oraz pasażerskiego, w tym:

           • roboty budowlane i modernizacja nawierzchni kolejowej (tory, rozjazdy, podsypka) wraz z układami stacyjnymi,
           • roboty budowlane i modernizacja podtorza kolejowego (rowy odwadniające, ławy, skarpy),
           • roboty budowlane i modernizacja obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
           • roboty budowlane i modernizacja punktów przeładunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
           • roboty budowlane i modernizacja przejazdów kolejowych z ewentualną budową skrzyżowań bezkolizyjnych lub zmianą bądź likwidacją kategorii przejazdu kolejowego,
           • roboty budowlane i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK), a w szczególności: budowie, przebudowie blokady liniowej, zabudowie nowoczesnych urządzeń komputerowych na stacjach i poste-runkach wraz ze zdalnym sterowaniem ruchu kolejowego oraz dostosowaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach do zwiększonej prędkości z likwidacją bądź zmianą kategorii przejazdów kolejowych,
           • roboty budowlane i modernizacja urządzeń telekomunikacji kolejowej,
           • roboty budowlane i modernizacja urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, trasy kablowe, sieć trakcyjna z podstacjami, kabinami sekcyjnymi),
           • roboty budowlane i modernizacja urządzeń towarzyszących i likwidacji barier dla przemieszczania się zwierząt (np. przejść dla zwierząt nad i pod liniami kolejowymi) w przypadku lokalizacji projektu na obszarach chronionych lub w systemie korytarzy ekologicznych,
           • modernizacja kolejowych obiektów dworcowych (w tym przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów,
           • 2. Zakup i modernizacja pojazdów szynowych do obsługi ruchu regionalnego, pasażerskiego w zakresie wymiany taboru na niskoemisyjny oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

            Typy wnioskodawcy

            • Jednostki samorządu terytorialnego
            • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
            • Zarządcy infrastruktury kolejowej
             • Alokacja na działanie: 45 416 755 EUR

               Poziom dofinansowania 85 %

                Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową.

                 OPIS DZIAŁANIA 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

                 Typy projektów

                  W ramach działania finansowane będą następujące typy projektów:
                  1. Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych/wojewódzkich, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych/wojewódzkich (z wyłączeniem dróg wewnętrznych),prowadząca do wzrostu ich nośności, w szczególności poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.
                  2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z typami projektów wymienionych w pkt. 1, w zakresie:

                 • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciwolśnieniowe, bariery ochronne, nawierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów,
                 • ochrony środowiska: ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych,
                 • turystyki: ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych,
                 • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: kanalizacja teletechniczna.
                 • Typy wnioskodawcy

                   Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                    Alokacja na działanie: 4 000 000 EUR

                     Poziom dofinansowania 85%

  powrót