Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY.

OPIS DZIAŁANIA 9.1 Aktywizacja zawodowa

Typy projektów

  1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
  b) staże i/lub praktyki zawodowe,
  c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
  d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  e) wsparcie adaptacyjne73 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy,
  f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

  2. Działania sieci EURES w zakresie realizacji ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych regionu (Realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT).

  Typy wnioskodawcy

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy.
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
  • Pracodawcy.
  • Alokacja na działanie: 23 309 752 EUR

    Poziom dofinansowania 85%

     Limity i ograniczenia w realizacji projektów

     • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
     • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
      • OPIS DZIAŁANIA 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

       Typy projektów

        Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

        Typy wnioskodawcy

         Powiatowe Urzędy Pracy/ Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego

         Alokacja na działanie: 69 929 257 EUR

          Poziom dofinansowania 85%

           OPIS DZIAŁANIA 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

           Typy projektów

            1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
            a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
            b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
            c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

            2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
            a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
            b) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci:
            – instrumentów finansowych,
            – instrumentów finansowych połączonych z dotacją na spłatę od-setek,
            – instrumentów finansowych w połączeniu z dotacjami.

            Typy wnioskodawcy

             1. W przypadku form wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/ mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
             a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
             b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
             c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

             2. W przypadku instrumentów finansowych:
             a) podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

              Alokacja na działanie: 55 943 406 EUR

               Poziom dofinansowania 85%

                Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
                • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
                 • OPIS DZIAŁANIA 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

                  Typy projektów

                   1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:
                   a) żłobków,
                   b) klubów dziecięcych,
                   c) usług dziennych opiekunów,
                   d) usług niani.

                   2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
                   a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
                   b) staże i praktyki zawodowe,
                   c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
                   d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
                   e) wsparcie adaptacyjne91 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.

                   Typy wnioskodawcy

                   • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
                   • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
                   • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
                   • Organizacje pozarządowe.
                    • Alokacja na działanie: 48 762 047 EUR

                      Poziom dofinansowania 85%

                       Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                       • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.
                       • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
  powrót