Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU – 429 623 387 euro

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji

Typy inwestycji:

  Wsparcie rozwoju publicznej infrastruktury B+R+I jednostek naukowych o wysokim potencjale, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. Możliwość współfinansowania infrastruktury B+R musi być powiązana z mechanizmem skutecznej komercjalizacji wyników prac B+R.

  Typ wnioskodawców:

 • jednostki naukowe
 • konsorcja jednostek naukowych
 • konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest jednostka naukowa
  • Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

   Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

   Typy inwetycji:

    1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
    2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
    3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
    4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).
    5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:
    a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
    b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
    c) bony na patent.
    6. Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjnego).

    Typ wnioskodawców:

    • przedsiębiorstwa
    • instytucje otoczenia biznesu
    • konsorcja przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu)
    • konsorcja przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego
    • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstwa
     • Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe

      Typy inwestycji:

       1. Wsparcie projektów zakładających zakup wyników prac B+R i ich wdrożenie do etapu pierwszej produkcji poprzez instrumenty finansowe.
       Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.
       2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych własnych lub nabytych, poprzez instrumenty finansowe.

       Typ wnioskodawców:

       • podmiot wdrażający instrument finansowy
        • Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

         Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich

         Typy inwestycji:

          1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych/spółkach celowych, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
          2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa odpryskowe.
          3. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).
          4. Projekty zakładające wsparcie doradcze dotyczące pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych
          5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych poprzez udostępnienie wsparcia na:
          a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
          b) bony na patent.

          Typ wnioskodawców:

          • przedsiębiorstwa odpryskowe
          • konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo odpryskowe
          • spółki celowe jednostek naukowych, pod warunkiem, że podstawowym celem ich działania jest współpraca z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego
          • instytucje otoczenia biznesu
           • Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe

            Typy inwestycji:

             Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw odpryskowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie wsparcia kapitałowego.

             Typ wnioskodawców:

             • podmiot wdrażający instrument finansowy
              • Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

               Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

               Typy inwestycji:

               • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw.
               • Typ wnioskodawców:

                • podmiot wdrażający instrument finansowy
                 • Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

                  Typy inwestycji:

                   1. Budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP
                   2. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.
                   3. Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP (platformy transferu technologii i innowacji).
                   4. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług.
                   5. Projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu.
                   6. Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

                   Typ wnioskodawców:

                   • instytucje otoczenia biznesu
                    • Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

                     Typy inwestycji:

                      1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.
                      2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy.
                      3. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie).
                      4. Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs

                      Typ wnioskodawców:

                      • instytucje otoczenia biznesu,
                      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne,
                      • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
                       • Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

                        Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe

                        Typy inwestycji:

                         1. Wsparcie dłużne w zakresie wsparcia procesów umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie MŚP do wymagań i uwarunkowań rynków zagranicznych.
                         2. Wsparcie dłużne w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.

                         Typ wnioskodawców:

                         • podmiot wdrażający instrument finansowy
                          • Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

                           Typy inwestycji:

                            1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
                            2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
                            3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
                            4. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
                            5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
                            6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
                            7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
                            8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia dla MŚP określonego w ramach typów projektów wskazanych w pkt 1 oraz 3-6.

                            Typ wnioskodawców:

                            • przedsiębiorstwa – MŚP
                            • sieci przedsiębiorstw – MŚP
                            • instytucje otoczenia biznesu
                            • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
                             • Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

                              Typy inwestycji:

                               1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
                               2. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
                               3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
                               4. Projekty grantowe w zakresie typów projektów określonych w pkt 1-3.

                               Typ wnioskodawców:

                               • przedsiębiorstwa odpryskowe
                               • spółki celowe jednostek naukowych, pod warunkiem, że podstawowym celem ich działania jest współpraca z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego
                               • instytucje otoczenia biznesu
                                • Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

                                 Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP

                                 Typy inwestycji:

                                  Projekt zakładający udostępnienie dla przedsiębiorstw wsparcia o charakterze dłużnym na:
                                  a) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych.
                                  b) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowych.
                                  c) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji organizacyjnych.
                                  d) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji marketingowych.
                                  e) wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw.

                                  Typ wnioskodawców:

                                  • podmiot wdrażający instrument finansowy
                                   • Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

                                    Typy inwestycji:

                                     1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek.
                                     2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

                                      Typ wnioskodawców:

                                      • przedsiębiorstwa – MŚP
  powrót