Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWY REGION – 50 169 580 EURO

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Typy inwestycji:

  1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
  Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych bądź odpowiednich usług w technologii chmury obliczeniowej zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług a także poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, e-zdrowia, e-kultury. W tym m.in.:
  a) budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych,
  b) zapewnienie interoperacyjności, integracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  c) zapewnienie dostępności elektronicznych usług publicznych przy uwzględnieniu standardów WCAG 2.0 dotyczących dostępności dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności i osób starszych.
  2. Informatyzacja podmiotów ze sfery administracji, zdrowia i kultury

  Budowa, rozbudowa zakup lub wykorzystanie w technologii chmury obliczeniowej infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.:
  a) uruchomienie systemów elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi,
  b) wprowadzenie podpisu elektronicznego,
  c) informatyzacja procedur wewnętrznych,
  d) zapewnienie interoperacyjności, integracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

  Działania z zakresu informatyzacji podmiotów ze sfery administracji, zdrowia i kultury mają wzmacniać proces rozwoju elektronicznych usług publicznych. W związku z powyższym typy projektów określone w pkt 1 i 2 muszą stanowić jedno przedsięwzięcie.

  Typ wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
  • organy władzy, administracji rządowej
  • państwowe jednostki organizacyjne
  • organy kontroli państwowej i ochrony prawa
  • sądy i trybunały
  • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
  • organizacje pozarządowe
  • jednostki naukowe
  • uczelnie
  • przedsiębiorstwa (wyłącznie w formule PPP)
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
   • Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

    Typy inwestycji:

     1. Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), dziedzictwa regionalnego. W tym m.in.:
     a) budowa, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji,
     b) prowadzenie prac digitalizacyjnych,
     c) tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze, wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych,
     d) tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania w celu wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,
     2. Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej.

     Typ beneficjenta:

     • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
     • organy władzy, administracji rządowej
     • państwowe jednostki organizacyjne
     • organy kontroli państwowej i ochrony prawa
     • sądy i trybunały
     • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
     • organizacje pozarządowe
     • jednostki naukowe
     • uczelnie
     • przedsiębiorstwa (wyłącznie w formule PPP)
     • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  powrót