Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE – 282 225 573 EURO

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy inwestycji:

  1. Budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).
  2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej (mikroinstalacji), wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i geotermalną, ale także biogaz, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związanych z działaniami z zakresu mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji).
  3. Budowa, przebudowa instalacji służących/na służące do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej lub trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej).
  4. Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE (elementem projektu będzie przyłącze do źródła energii cieplnej).
  5. Budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV) w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania przyłącza, w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wsparcie dotyczące przyłączania OZE do KSE uwzględniać może przyłączenia oraz budowy/przebudowy sieci należących do operatorów systemu dystrybucyjnego (pozostała część przyłączenia, tj. instalacja należąca do wytwórcy, będzie mogła zostać wsparta w ramach typu projektu 1).

  Typ wnioskodawców:

  • przedsiębiorstwa
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
  • organy władzy, administracji rządowej
  • państwowe jednostki organizacyjne
  • organizacje pozarządowe
  • podmiot wdrażający instrument finansowy
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
   • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

    Typy inwestycji:

     Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.:
     1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
     2. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
     3. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
     4. zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
     5. głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
     6. budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
     7. zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa,
     8. wprowadzanie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako integralna część projektów, o których wyżej mowa.

     Typ wnioskodawców:

     • podmiot wdrażający instrument finansowy
      • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

       Typy inwestycji:

        Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.:
        1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
        2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowaniem systemów zarządzania budynkiem),
        3. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
        4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
        5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

        W przypadku projektów dotyczących budynków publicznych należących do organów administracji publicznej – wyłącznie budynki, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne.
        Wymiana oświetlenia na energooszczędne będzie możliwa do realizacji wyłącznie w częściach wspólnych budynku.
        Wsparcie udzielane może być również poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

        Typ wnioskodawców:

        • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
        • inne jednostki sektora finansów publicznych
        • przedsiębiorstwa komunalne
        • organizacje pozarządowe
        • spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe
        • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
        • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
        • podmiot wdrażający instrument finansowy
        • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
         • Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

          Typy inwestycji:

           1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (w miastach z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym4), w tym m.in.:
           a) infrastruktura transportu publicznego: budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza technicznego do obsługi taboru, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna do rozwoju transportu publicznego,
           b) zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych),
           c) systemy zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania sygnalizacją, systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna), systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze,
           d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i przebudowa parkingów typu np. “park&ride”, “bike&ride”, „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (m.in. rozwój koncepcji “bike&ride”, ścieżek i tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną infrastrukturą),
           e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej).
           2. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej niemożliwych do realizacji w ramach pozostałych działań/poddziałań, np. modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne), budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów publicznych/miejskich poza miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym.
           3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

           Typ wnioskodawców:

           • przedsiębiorstwa
           • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
           • zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego
           • inne jednostki sektora finansów publicznych
           • organizacje pozarządowe
           • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
            • Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT

             Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

             Typy inwestycji:

              Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.:
              1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
              2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów, wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowaniem systemów zarządzania budynkiem),
              3. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
              4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
              5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

              W przypadku projektów dotyczących budynków publicznych należących do organów administracji publicznej – wyłącznie budynki, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne.
              Wymiana oświetlenia na energooszczędne będzie możliwa do realizacji wyłącznie w częściach wspólnych budynku.
              Wsparcie udzielane może być również poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

              Typ wnioskodawców:

              • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
              • inne jednostki sektora finansów publicznych
              • przedsiębiorstwa komunalne
              • organizacje pozarządowe
              • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
              • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
              • podmiot wdrażający instrument finansowy
              • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
               • Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

                Typy inwestycji:

                 1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (w miastach z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym7), w tym m.in.:
                 a) infrastruktura transportu publicznego: budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza technicznego do obsługi taboru, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna do rozwoju transportu publicznego,
                 b) zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych),
                 c) systemy zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania sygnalizacją, systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna), systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze,
                 d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i przebudowa parkingów typu np. “park&ride”, “bike&ride”, „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (rozwój koncepcji “bike&ride”, ścieżek i tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną infrastrukturą),
                 e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej).
                 2. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej niemożliwych do realizacji w ramach pozostałych działań/poddziałań, np. modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne), budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów publicznych/miejskich poza miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym.
                 3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

                 Typ wnioskodawców:

                 • Przedsiębiorstwa
                 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
                 • zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego
                 • inne jednostki sektora finansów publicznych
                 • organizacje pozarządowe
                 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  powrót