Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 4 REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU – 118 698 279 EURO

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy

Typy inwestycji:

  1. Projekty w zakresie małej retencji wodnej realizowane na obszarze województwa:9
  a) budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, zbiorniki, stopnie wodne),
  b) przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne.
  2. Inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego), , zabezpieczenie obiektów już istniejących.
  3. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze województwa z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.:
  a) tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej,
  b) rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
  wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do osób dotkniętych ryzykiem powodzi.

  Typ wnioskodawców:

  • jednostka samorządu terytorialnego
  • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
  • samorządowa jednostka organizacyjna
  • organy władzy, administracji rządowej
  • państwowa jednostka organizacyjna
  • inny podmiot posiadający osobowość prawną
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
   • Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

    Typy inwestycji:

     Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla OSP, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

     Typ wnioskodawców:

     • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego
     • Jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako partner Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
      • Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

       Typy inwestycji:

        1. Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijna hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in.:
        a) infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym budowa i rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
        b) instalacje do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym kompostownie dla odpadów organicznych),
        c) instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
        d) infrastruktura do zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
        2. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawianiu odpadów skierowane do mieszkańców województwa, stanowiące element projektów inwestycyjnych.

        Zakres projektu kompleksowego może obejmować wybrane elementy wymienione powyżej, w zależności od zidentyfikowanych w regionie gospodarki odpadami potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z planem inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.
        3. Projekty grantowe w zakresie wskazanym w punkcie 1 i 2.

        Typ wnioskodawców:

        • jednostka samorządu terytorialnego
        • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
        • samorządowa jednostka organizacyjna
        • przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami
        • inny podmiot posiadający osobowość prawną
        • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
         • Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

          Typy inwestycji:

           1. Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. poniżej 10 tys. RLM:
           a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
           b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
           c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna,
           d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
           e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
           f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).
           2. Projekty grantowe w zakresie wskazanym w punkcie 1.

           Typ wnioskodawców:

           • jednostka samorządu terytorialnego
           • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
           • samorządowa jednostka organizacyjna
           • inny podmiot posiadający osobowość prawną
           • przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
           • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
            • Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

             Typy inwestycji:

              1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych11, w otoczeniu zabytku12 i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych.
              2. Przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
              3. Konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.
              4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punktach 1-3.
              5. Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczący wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura.

              Typ wnioskodawców:

              • jednostka samorządu terytorialnego
              • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
              • samorządowa jednostka organizacyjna
              • organizacja pozarządowa
              • kościół
              • związek wyznaniowy
              • osoba prawna kościoła
              • osoba prawna związku wyznaniowego
              • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
              • inny podmiot posiadający osobowość prawną
              • państwowa jednostka organizacyjna
              • organy władzy, administracji rządowej
              • przedsiębiorstwo
               • Działanie 4.5 Ochrona przyrody

                Typy inwestycji:

                 1. Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
                 2. Projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych.
                 3. Działania w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych.
                 4. Działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody).
                 5. Tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.
                 6. Tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne).
                 7. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
                 8. Tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych.
                 9. Projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej.
                 10. Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.

                 Typ wnioskodawców:

                 • jednostka samorządu terytorialnego
                 • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
                 • samorządowa jednostka organizacyjna
                 • inny podmiot posiadający osobowość prawną
                 • państwowa jednostka organizacyjna
                 • organ władzy, administracji rządowej
                 • przedsiębiorstwo
                 • organizacja pozarządowa
                  • Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT

                   Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT

                   Typy inwestycji:

                    1. Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. poniżej 10 tys. RLM:
                    a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
                    b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
                    c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna,
                    d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi
                    e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
                    f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

                    Strategia ZIT określa całościową koncepcję wsparcia gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym ZIT.

                    Typ wnioskodawców:

                    • jednostka samorządu terytorialnego
                    • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
                    • samorządowa jednostka organizacyjna
                    • inny podmiot posiadający osobowość prawną
                    • przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
                    • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
                     • Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

                      Typy inwestycji:

                       1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych13, w otoczeniu zabytku14 i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych.
                       2. Przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
                       3. Konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.
                       4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury, wskazanych w punktach 1-3..
                       Strategia ZIT określi koncepcję oraz służące temu zintegrowane działania w zakresie zachowania i wykorzystania zasobów kulturowych na obszarze objętym ZIT.

                       Typ wnioskodawców:

                       • jednostka samorządu terytorialnego
                       • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego samorządowa jednostka organizacyjna
                       • organizacja pozarządowa
                       • kościół
                       • związek wyznaniowy
                       • osoba prawna kościoła
                       • osoba prawna związku wyznaniowego
                       • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
                       • inny podmiot posiadający osobowość prawną
                       • państwowa jednostka organizacyjna
                       • organy władzy, administracji rządowej
                       • przedsiębiorstwo
                        • Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

                         Typy inwestycji:

                          1. Przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności biologicznej na obszarze objętym ZIT:
                          a) przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na obszarach miejskich i pozamiejskich w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
                          b) projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,
                          c) działania w ramach zielonej infrastruktury na obszarach miejskich,
                          d) działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody),
                          e) tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.
                          f) tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne),
                          g) działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego,
                          h) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej.

                          Typ wnioskodawców:

                          • jednostka samorządu terytorialnego
                          • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
                          • samorządowa jednostka organizacyjna
                          • inny podmiot posiadający osobowość prawną
                          • państwowa jednostka organizacyjna
                          • organy władzy, administracji rządowej
                          • przedsiębiorstwo
                          • organizacja pozarządowa
  powrót