Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY – 241 624 704 EURO

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Typy inwestycji:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny
  3. Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektów, wskazanych w punktach 1-2
  realizowane przez regionalne podmioty lecznicze, udzielające świadczeń zdrowotnych:
  a) w zakresie POZ i AOS;
  b) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  c) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  d) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci;
  e) w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

  Typ wnioskodawców:

   Projekty dotyczące wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne)
  • Pozostałe projekty: podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

   • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
   • przedsiębiorcy jednostki budżetowe
   • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).
    Na zasadzie wyjątku od ww. reguły inwestycje mogą być realizowane także przez spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych.

     Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

     Typy inwestycji:

      1. Przebudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione (możliwa interwencja poza części wspólne budynków).
      2. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych).
      3. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym, innych niż wskazane w typie 1 i 2.

      Typ wnioskodawców:

     • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
     • organizacje pozarządowe
     • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
      • Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

       Typy inwestycji:

        1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.
        2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.
        3. Przebudowa, modernizacja, remont obiektów infrastruktury kulturalnej – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.
        4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych – wyłącznie w ramach 1 typu projektu
        5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.

        Typ wnioskodawców:

        • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
        • organy władzy, administracji rządowej
        • państwowe jednostki organizacyjne
        • inne jednostki sektora finansów publicznych
        • organizacje pozarządowe
        • przedsiębiorstwa
        • spółdzielnie mieszkaniowe
        • wspólnoty mieszkaniowe
        • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
        • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
         • Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

          Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

          Typy inwestycji:

           1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego22 (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.
           2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

           Typ wnioskodawców:

           • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
           • państwowe jednostki organizacyjne
           • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
           • organizacje pozarządowe
           • przedsiębiorcy
           • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
            • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

             Typy inwestycji:

              1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: budowie24, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
              2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie w ramach projektu wskazanego w pkt 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

              Typ wnioskodawców:

              • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
              • państwowe jednostki organizacyjne
              • osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli
              • uczelnie
              • organizacje pozarządowe
               • Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

                Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

                Typy inwestycji:

                 1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji
                 2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wyłącznie w ramach 1 typu projektu.
                 3. Przebudowa, modernizacja, remont obiektów infrastruktury kulturalnej – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.
                 4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.
                 5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w ramach 1 typu projektu

                 Typ wnioskodawców:

                 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
                 • organy władzy, administracji rządowej
                 • państwowe jednostki organizacyjne
                 • inne jednostki sektora finansów publicznych
                 • organizacje pozarządowe
                 • przedsiębiorstwa
                 • spółdzielnie mieszkaniowe
                 • wspólnoty mieszkaniowe
                 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
                  • Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT

                   Typy inwestycji:

                    1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego26 (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.
                    2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

                    Typ wnioskodawców:

                    • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
                    • państwowe jednostki organizacyjne
                    • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                    • organizacje pozarządowe
                    • przedsiębiorcy
                    • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
                     • Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

                      Typy inwestycji:

                       1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
                       2. Działania z zakresu e-edukacji (jako element projektu wskazanego w pkt 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania)

                       Typ wnioskodawców:

                       • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
                       • państwowe jednostki organizacyjne
                       • osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli
                       • organizacje pozarządowe
  powrót