Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 7 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ – 39 768 991 EURO

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typy projektów:

  1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
  2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
  a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
  b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
  c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,
  e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
  3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

  Typ beneficjenta:

  • Lokalne Grupy Działania
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne
  • organizacje pozarządowe
  • mikro i małe przedsiębiorstwa
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • instytucje otoczenia biznesu
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  powrót