Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY – 183 554 649 EURO

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

Typy inwestycji:

  Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:
  1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym:
  a. działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
  b. działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych.
  2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, w tym:
  a. działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych.
  3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, w tym:
  a. działania ukierunkowane na realizację programów staży,
  b. działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.
  4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

  Typ wnioskodawców:

  • powiatowe urzędy pracy
   • Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

    Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

    Typy inwestycji:

     Wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy38, powyżej 29 roku życia, poprzez:
     1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:
     a. działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
     b. działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.
     2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
     a. działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).
     3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
     a. działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
     b. działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.
     4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
     a. wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego,
     b. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES.

     Typ wnioskodawców:

      W przypadku typów projektu od 1 do 3:
      – instytucje rynku pracy zgodzie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia),
      – instytucje partnerstwa lokalnego.
      W przypadku typów projektu 4:
      – akredytowane podmioty w zakresie usług EURES

       Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa

       Typy inwestycji:

        Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, obejmujące:
        1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:
        a. działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
        b. działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.
        2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
        a. działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).
        3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
        a. działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
        b. działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.
        4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
        a. wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.

        Typ wnioskodawców:

         Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

          Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

          Typy inwestycji:

           Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmujące:
           1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
           2. wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę,
           3. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia45 na osobę,
           4. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:
           a. usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
           b. usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
           c. wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) lub zwrotnego (pożyczki) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej .

           Typ wnioskodawców:

            W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego:

           • wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
           • W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych:

           • podmiot wdrażający instrument finansowy.
            • Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

             Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

             Typy inwestycji:

              Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/wychowawczych poprzez:
              1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:
              a. pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna,
              b. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
              2. działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).

              Typ wnioskodawców:

               Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

                Typy inwestycji:

                 Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:
                 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,
                 2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
                 3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
                 4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

                 Typ wnioskodawców:

                  Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                   Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

                   Typy inwestycji:

                    Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:
                    1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,5
                    2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
                    3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
                    4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

                    Typ wnioskodawców:

                     Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                      Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

                      Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

                      Typy inwestycji:

                       Projekty grantowe zakładające wsparcie MŚP poprzez finansowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.:
                       1. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności,
                       2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

                       Typ wnioskodawców:

                        Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                         Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

                         Typy inwestycji:

                          Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności:
                          1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
                          2. poradnictwo psychologiczne,
                          3. pośrednictwo pracy,
                          4. szkolenia, kursy,
                          5. studia podyplomowe,
                          6. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
                          7. subsydiowane zatrudnienie,
                          8. dodatek relokacyjny,
                          9. bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym,
                          10. wsparcie pomostowe.

                          Typ wnioskodawców:

                           Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                            Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

                            Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców

                            Typy inwestycji:

                             Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe:
                             1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
                             2. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób, w szczególności powyżej 50 roku życia, wyłączonych z rynku pracy z uwagi na stan zdrowia, ukierunkowane na znalezienie/podjęcie nowej pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
                             3. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
                             4. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,
                             5. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,
                             6. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

                             Typ wnioskodawców:

                              Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                               Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

                               Typy inwestycji:

                                1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące:
                                a) populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę wykrywalności nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego,
                                b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia,
                                c) programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych.
                                2. Programy polityki zdrowotnej z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót na rynek pracy, w szczególności:
                                a) programy rehabilitacji medycznej, kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej i rehabilitacji narządów ruchu mające na celu przywrócenie zdolności do pracy.

                                Typ wnioskodawców:

                                 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

  powrót