Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO – 124 636 401 EURO

Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Typy inwestycji:

  1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
  a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
  b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
  c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
  d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej;
  z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej63.
  2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
  a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

  Typ wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR)
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe)
   • Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

    Typy inwestycji:

     1. Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:
     a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki65 w tym:
     – dziennych domów pobytu,
     – środowiskowych domów samopomocy,
     – klubów samopomocy,
     – mieszkań o charakterze wspieranym,
     – innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
     b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
     i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
     ii. usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowych,
     c) uzupełniająco do typu a i b:
     – sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,
     – inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
     – działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo),
     – rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

     Typ wnioskodawców:

      Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

       Działanie 9.2 Włączenie społeczne

       Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

       Typy inwestycji:

        1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
        a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
        b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
        c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
        d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej;
        z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej67.
        2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
        a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
        b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

        Typ wnioskodawców:

        • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR)
        • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe
         • Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym

          Typy inwestycji:

           1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy obejmujące:
           a) działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,
           b) działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,
           c) działania wspomagające efektywność procesu resocjalizacji poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym nie kwalifikującej się do wsparcia

           Typ wnioskodawców:

            Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

             Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

             Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

             Typy inwestycji:

              Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
              a) opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej;
              b) opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością;
              c) opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci;
              d) uzupełniająco działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie wiedzy na temat wad rozwojowych (słuchu, wzroku, mowy), konsekwencji niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii a także kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym obszarze.

              Typ wnioskodawców:

               Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

                Typy inwestycji:

                 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:
                 a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
                 – dziennych domów pobytu,
                 – środowiskowych domów samopomocy,
                 – klubów samopomocy,
                 – mieszkań o charakterze wspieranym,
                 – innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
                 b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
                 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
                 – usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
                 c) uzupełniająco do typu a i b:
                 – sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
                 – inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
                 – działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo),
                 – rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
                 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:
                 a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – do 14 osób) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;
                 b) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej;
                 c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, asystentów rodziny, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia74;
                 d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
                 3. Usługi w mieszkaniach o charakterze wspieranym obejmujące:
                 a. rozwój usług w mieszkaniach chronionych75;
                 b. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;
                 c. rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych;
                 4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych;
                 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:
                 a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską”;
                 b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);
                 c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

                 Typ wnioskodawców:

                  Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

                   Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

                   Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

                   Typy inwestycji:

                    1. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:
                    a) Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych obejmujące:
                    – działania z zakresu animacji i inkubacji;
                    – wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,
                    – wsparcie finansowe na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
                    – wsparcie pomostowe w formie finansowej,
                    – wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych;
                    b) Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez:
                    – działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w szczególności w ramach procesów animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych,
                    – działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczna,
                    – działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym,
                    – wsparcie finansowe na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w ramach procesu ich ekonomizacji.

                    Typ wnioskodawców:

                     – Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
                     – osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
                     – podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
                     – podmioty ekonomii społecznej;
                     – pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej
                     – jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;
                     – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych
                     – instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

                      Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

                      Typy inwestycji:

                       1. Wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie obejmujące:
                       a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
                       b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
                       c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
                       d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w PES czy też w typowych przedsiębiorstwach;
                       e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy;
                       f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży ich produktów i usług świadczonych na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);
                       g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności z PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań PES;
                       h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
                       i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
                       j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
                       k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

                       Typ wnioskodawców:

                        Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego

  powrót