Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I – INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ- 486 455 223,00 EURO

Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Typy projektów:
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Typ Beneficjenta:
− jednostki naukowe
− szkoły wyższe
− konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Typy projektów:
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Typ Beneficjenta:
− przedsiębiorcy
− konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Typy projektów:
Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Typ Beneficjenta:
− przedsiębiorcy
− konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

powrót