Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II – TRANSPORT – 364 662 889,00 EURO

Działanie II.1 Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne

Typy projektów:
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst

Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

Typy projektów:
1. kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in.:
– przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP na daną usługę lub pakiet usług
– opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP – pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP
2. dofinansowanie kosztów świadczenia przez IOB specjalistycznych usług na rzecz MŚP, na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, w tym usług związanych m.in. z:
– budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej
– opracowaniem strategii działania MŚP
– poszukiwaniem rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług wdrażanych przez MŚP
– doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi
– doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii
– doradztwem związanym z rozpoczęciem działalności B+R
3. rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty inkubatorów przedsiębiorczości, w tym m.in.:
– przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) na daną usługę lub pakiet usług
– opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy)
– pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy)
4. dofinansowanie kosztów świadczenia przez inkubatory przedsiębiorczości specjalistycznych usług na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, w tym usług związanych m.in. z:
– budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej
– opracowaniem strategii działania MŚP
– poszukiwaniem rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług wdrażanych przez MŚP
– doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi
– doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii
– doradztwem związanym z rozpoczęciem działalności B+R

Typ Beneficjenta:
− instytucje otoczenia biznesu
− szkoły wyższe, w przypadku inkubatorów akademickich
− MŚP

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Typy projektów:
1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji
2. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Typ Beneficjenta:
− MŚP

Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Typy projektów:
1. przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych
2. tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej
3. organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− organizacje pozarządowe
− izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców
− jednostki naukowe
− szkoły wyższe

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Typy projektów:
1. wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+RT
2. wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

Typ Beneficjenta:
− MŚP

Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP

Typy projektów:
1. udzielanie przedsiębiorstwom wsparcia finansowego w formie pożyczek, gwarancji oraz innych form finansowania dłużnego (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb)

Typ Beneficjenta:
– podmiot, który wdraża instrumenty finansowe

powrót