Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 346 939 494,00 EURO

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -ZIT
Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Typy projektów:
1. budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci tramwajowej, np. układu torowego oraz sieci trakcyjnej na trasach, w tym na pętlach, bocznicach, w zajezdniach
2. budowa, przebudowa przystanków lub węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, a także systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów
3. inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych służących optymalnemu wykorzystaniu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (np. sygnalizacja drogowa, systemy planowania podróży, inteligentne systemy biletowe, systemy komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura), w tym zmierzających do integracji systemów komunikacji zbiorowej
4. zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii)

Wyłącznie jako niezbędny element ww. typów projektów można realizować przedsięwzięcia polegające na:
− budowie lub przebudowie dróg dla rowerów w celu poprawy komunikacji w ramach lub między miejscowościami
− budowie lub przebudowie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) lub regionalnych (np. budowa lub przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych będących przedmiotem projektu)

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− przedsiębiorcy

Działanie III.2 Drogi
Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Typy projektów:
1. budowa, przebudowa lub modernizacja dróg wojewódzkich w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż realizowanej inwestycji
2. budowa, przebudowa lub modernizacja drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w tym m.in. wiaduktów, tuneli, mostów (obiektów mostowych), estakad, przepustów, konstrukcji oporowych

Wyłącznie jako element inwestycji drogowej mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) (z wyłączeniem zakupu sprzętu i pojazdów dla służb, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

3. inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych ITS np. zakup i wdrożenie systemów monitorowania, sterowania i zarządzania ruchem, systemów informacji o stanie dróg i ich zatłoczeniu

Typ Beneficjenta:
– Województwo Łódzkie
– jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako partner Województwa Łódzkiego

Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne

Typy projektów:
1. budowa, przebudowa lub modernizacja dróg lokalnych (powiatowych, gminnych) w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż realizowanej inwestycji
2. budowa, przebudowa lub modernizacja drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg lokalnych (powiatowych, gminnych) w tym m.in. wiaduktów, tuneli, mostów (obiektów mostowych), estakad, przepustów, konstrukcji oporowych

Wyłącznie jako element inwestycji drogowej mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) (z wyłączeniem zakupu sprzętu i pojazdów dla służb, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

3. inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych ITS np. zakup i wdrożenie systemów monitorowania, sterowania i zarządzania ruchem, systemów informacji o stanie dróg i ich zatłoczeniu

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe

Działanie III.3 Transport multimodalny

Typy projektów:
1. budowa, przebudowa lub modernizacja multimodalnych terminali przeładunkowych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektów
2. zakup lub modernizacja wyposażenia wykorzystywanego przy świadczeniu usług transportu multimodalnego z wyłączeniem środków transportu

Wyłącznie jako element projektów dotyczących infrastruktury lub wyposażenia terminali przeładunkowych mogą być realizowane przedsięwzięcia dotyczące zakupu lub modernizacji systemów zarządzania i monitorowania ruchu (teleinformatycznych i telematycznych) związanych z obsługą transportu multimodalnego

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− przedsiębiorcy

Działanie III.4 Transport kolejowy

Typy projektów:
1. modernizacja, rewitalizacja, a w uzasadnionych przypadkach budowa sieci kolejowej lub infrastruktury dworcowej (w tym przystanków kolejowych) o znaczeniu regionalnym poza siecią TEN-T

Warunkiem działań w ramach rewitalizacji jest kompleksowość działań, która skutkować będzie długotrwałą poprawą stanu technicznego oraz dostosowaniem infrastruktury do potrzeb rynku przewoźników lub pasażerów (np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacje peronów)
Wyłącznie jako element szerszego projektu w zakresie infrastruktury sieci kolejowej lub infrastruktury dworcowej możliwe będą do realizacji inwestycje punktowe istotne dla regionalnego systemu transportu kolejowego, przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego, w tym zapewniające wzrost efektywności zarządzania przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów korzystających z usług takie jak: integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu, koordynacja rozkładów jazdy.

2. zakup lub modernizacja taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych ( w ramach projektu możliwe będzie wsparcie dla zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru).

Tabor ten powinien być wykorzystywany przede wszystkim do obsługi połączeń w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w obrębie Województwa Łódzkiego.
Wybór do dofinansowania projektu taboru kolejowego będzie uzależniony od stanu technicznego infrastruktury, po której będzie się poruszał, w celu zagwarantowania optymalnego wykorzystania parametrów technicznych zakupionego lub zmodernizowanego taboru

3. modernizacja lub rehabilitacja, a w uzasadnionych przypadkach budowa sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym w ramach sieci TEN-T

Wszelkie rozwiązania infrastrukturalne w ramach projektów realizowanych, będą uwzględniać potrzeby osób o ograniczonej mobilności.
Realizowane w ramach działania inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych i nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej,
− przedsiębiorcy

powrót