Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV – REWITALIZACJA I USŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA – 427 240 592,00 EURO

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Typy projektów:
1. budowa, przebudowa lub modernizacja1 infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
2. budowa, przebudowa, lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.
W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:
– elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
– instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
– elektrowni wiatrowych,
– instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
– instalacji wykorzystujących biomasę,
– instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.
Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej musi charakteryzować się poniżej wskazanymi limitami dotyczącymi wielkości mocy:
− w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
− w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
− w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
− w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
– przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
– jednostki naukowe
– szkoły wyższe
– organizacje pozarządowe
– podmioty lecznicze
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT
Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Typy projektów:
1. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych3 w wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne – dotyczy projektów, w których nie identyfikuje się pomocy publicznej.

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
− jednostki naukowe
− szkoły wyższe
− osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
− podmioty lecznicze
− instytucje kultury
− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
− organizacje pozarządowe
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Wsparciem nie mogą zostać objęte działania dotyczące budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz budynków będących własnością podmiotów podległych pod organy administracji rządowej, bądź dla których administracja rządowa jest organem założycielskim.

Poddziałanie IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych

Typy projektów:
1. głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne – dotyczy projektów, w których zidentyfikowano występowanie pomocy publicznej.

Typ Beneficjenta:
Podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

Działanie IV.3 Ochrona powietrza
Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Typy projektów:
1. budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
2. wymiana lub renowacja źródeł ciepła w celu zapewnienia komfortu termicznego w budynkach użyteczności publicznej, budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (z zastrzeżeniem, że zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe),
3. budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie w powiązaniu z innym projektem, który zakłada realizację założeń CT 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Typ Beneficjenta:
− jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− przedsiębiorcy
− organizacje pozarządowe
− jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe
− spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

powrót