Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V – ZATRUDNIENIE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 331 803 875,00 EURO

Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom
Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Typy projektów:
1. budowa, przebudowa obiektów małej retencji, w tym retencji naturalnej (np. renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych)
2. budowa, przebudowa urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej
3. budowa systemów zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkańców
4. budowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów
5. rozwój regionalnego systemu monitorowania i wczesnego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz prognozowania występowania zagrożeń

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
– organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
– spółki wodne
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– organizacje pozarządowe
Ze wsparcia w ramach poddziałania wyłączone są Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Typy projektów:
1. wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody ratowniczo-gaśnicze niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym wyposażenie tych samochodów w sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczych.

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
– organizacje pozarządowe

Działanie V.2 Gospodarka odpadami

Typy projektów:
1. budowa, modernizacja lub przebudowa zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie
2. budowa, przebudowa infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia
3. budowa, przebudowa infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów
4. budowa, przebudowa infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów niebezpiecznych
5. kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów
6. projekty z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich właściwym unieszkodliwieniem
7. projekty związane z likwidacją tzw. dzikich wysypisk

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
– podmioty wykonujące zadania jst
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– przedsiębiorcy

Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Typy projektów:
Następujące typy projektów realizowane będą w aglomeracjach od 2 tys. RLM włącznie do poniżej 10 tys. RLM:
1. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi
2. przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych prowadząca do poprawy ich parametrów, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi
3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 – 10 tys. RLM
4. budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej

Wyłącznie jako element inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej możliwa jest budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody (w tym zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody) pod warunkiem, że dotyczą tych samych użytkowników, których obejmują inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej.
Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych, dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe).

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
– podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego
– spółki wodne
– przedsiębiorcy

Działanie V.4 Ochrona przyrody
Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody

Typy projektów:
1. podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)
2. budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne
3. modernizacja 11lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych)
4. budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym również zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)

Wyłącznie jako element wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
– organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
– organizacje pozarządowe
– jednostki naukowe
– szkoły wyższe
– przedsiębiorcy
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– LGD

Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Typy projektów:
1. budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych (w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze)
Wyłącznie jako element wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
– organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
– organizacje pozarządowe
– jednostki naukowe
– szkoły wyższe
– przedsiębiorcy
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

powrót