Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI – KOMPETENCJE I ADAPTACYJNOŚĆ – 229 190 928,00 EURO

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury ,
Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT
Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Typy projektów:
1. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji

W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:
– zakup wyposażenia niezbędnego do zachowania pełnionych funkcji kulturalnych lub nadania funkcji kulturalnych,
– prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia wokół zabytku (jeżeli to otoczenie jest wpisane do rejestru zabytków),
– konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
– wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie,
– ochrona zabytku przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych).

2. roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy od podstaw oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury,

W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:
– konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
– ochrona zasobów przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych),
– wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie.

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną
– organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
– instytucje kultury
– organizacje pozarządowe
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
– publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne
– szkoły wyższe prowadzące działalność w zabytkowych obiektach
– archiwa państwowe
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– LGD
– przedsiębiorcy

A. Państwowe oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego stanowią inaczej). Projekty tych wnioskodawców mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

B. W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (ich związków i stowarzyszeń oraz ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną), samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie:

1) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

2) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych:
– projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
– projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w mieście Łodzi;
– projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w mieście Łodzi;
– projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;

3) projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych,
o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 mogą ubiegać się projekty o całkowitej wartości poniżej 2 mln euro.
C. Wnioskodawcy wskazani w pkt. 10 lit. B, ale dla przedsięwzięć o innym zakresie tematycznym niż stanowi lit. B, jak również wnioskodawcy niewymienieni w pkt. 10 lit. A i B mogą się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln euro włącznie.

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Typy projektów:
1. budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
2. prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
3. inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.
W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:
– inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
– inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
– inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
– kampanie promujące ofertę turystyczną.

Typ Beneficjenta:
– przedsiębiorcy
– jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst.

Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Typy projektów:
W działaniu wspierane będą kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez realizację następujących typów projektów:
– renowacja, adaptacja obiektów prowadząca do przywrócenia lub nadania nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),
– przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Jako komponent projektu mogą być realizowane następujące typy działań:
– termomodernizacja budynku mieszkalnego (w odniesieniu do części wspólnych budynku)
– instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego,
– budowa, przebudowa, rozbudowa lokalnej drogi publicznej (gminnej, powiatowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– budowa, przebudowa, podłączenie do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych ,
– inwestycje w zakresie kultury: wsparciem objęte będą prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej), pełniących funkcje kulturalne lub mających je pełnić w wyniku projektu, wraz ze znajdującymi się w nich zabytkami ruchomymi; adaptacja obiektów na cele kulturalne, jak również roboty budowlane (z wyłączeniem budowy od podstaw) w obiektach infrastruktury kultury. W ramach komponentu dot. kultury, kwalifikowalne będą prace w otoczeniu rewitalizowanego obiektu (w tym zabytku
nieruchomego) oraz zakup niezbędnego wyposażenia do tych obiektów.

Typ Beneficjenta:
– jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
– organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
– organizacje pozarządowe
– kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
– instytucje kultury
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
– LGD
– szkoły wyższe
– jednostki naukowe
– przedsiębiorcy

powrót