Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA I INNOWACJE – 176 MLN EUR

Działanie 1.1 Badania i innowacje

Typy projektów:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw
 • Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R
 • Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych
 • Typy wnioskodawców:

  • przedsiębiorcy
  • instytucje świadczące usługi w zakresie B+R
  • partnerstwo przedsiębiorstw2 i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R
  • Alokacja na działanie: 49 955 148,00 EUR

    Poziom dofinansowania

     Dla projektów objętych pomocą publiczną:

    • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
    • średnie przedsiębiorstwa: 45%
    • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

     Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

     Typy projektów:

     • Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości
     • Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
     • Voucher/bon na innowacje
     • Typy wnioskodawców:

      • instytucje otoczenia biznesu (IOB)
      • partnerstwa/zrzeszenia MŚP
      • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe
      • jednostki badawczo-rozwojowe
      • jednostki naukowe
      • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia
      • Alokacja na działanie: 21 887 841,40 EUR

        Poziom dofinansowania

         Dla projektów objętych pomocą publiczną:

        • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
        • średnie przedsiębiorstwa: 45%
        • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

         Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych

         Typy projektów:

         • Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje (w tym na obszarze zdegradowanym24 lub obszarze typu brown field (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe)
         • Kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje
         • Typy wnioskodawców:

          • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
          • związki, porozumienia i stowarzyszenia JST
          • Alokacja na działanie: 10 780 578,60 EUR

            Poziom dofinansowania

             Dla projektów objętych pomocą publiczną:

            • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
            • średnie przedsiębiorstwa: 45%
            • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

             Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

             Typy projektów:

             • Promocja gospodarcza regionu
             • Ekspansja gospodarcza MŚP
             • Rozwój inwestycyjny regionu
             • Typy wnioskodawców:

              • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
              • partnerstwa/zrzeszenia MŚP
              • instytucje otoczenia biznesu (IOB)
              • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
              • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
              • Alokacja na działanie: 13 067 368,00 EUR

                Poziom dofinansowania

                 Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                 Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP

                 Typy projektów:

                 • Wdrożenie wyników prac B+R
                 • Wsparcie inwestycyjne MŚP
                 • Typy wnioskodawców:

                  • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                  • partnerstwa/zrzeszenia MŚP
                  • podmiot wdrażający instrument finansowy
                  • Alokacja na działanie: 98 005 259,00 EUR

                    Poziom dofinansowania

                     Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                    • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                    • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                    • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

powrót